• Bestuurlijke trekkers: wethouders Carine Bloemhoff (gemeente Groningen) en Raymond Wanders (gemeente Emmen) 
 • Contactpersonen: Leoni Ax leoni.ax@groningen.nl en Alita Kuik a.kuik@emmen.nl

De themagroep 'Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen' richt zich op:

 • Participeren
 • Leren
 • Werken en ondernemen

De hoofdlijnen van de Strategische Koers ’22-’24 van de themagroep:

Participeren

 • Context: Rapport Commissie Borstlap (2020), herziening participatiewet
 • Inzet: Bestaanszekerheid, Duurzaam en snel begeleiden van mensen in (langdurige) bijstand naar passende vorm van participatie
 • Nodig: Ruimte om te experimenteren met nieuwe instrumenten en vernieuwende werkwijzen, aanpak knelpunten in wetgeving en financieringssystematiek die stap van uitkering naar werk bemoeilijken
 • Aandachtspunten: Armoedeval, overleg met rijk over crisisregelingen als Tozo en energietoeslag, (her)positionering SW-bedrijven

Leren

 • Context: arbeidsmarktkrapte, transities, belang wendbare en weerbare beroepsbevolking, grote rol sectorale O&O-fondsen
 • Inzet: Leven lang ontwikkelen, intersectorale mobiliteit, soepele overstap van opleiding naar werk, samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven in regio (couleur regionale)
 • Nodig: duidelijk aanspreekpunt voor inwoners, landelijke basisinfrastructuur met ruimte voor regionale invulling, ontschotting budgetten, toegankelijke LLO-trajecten, leerwerk en stageplekken

Werken en ondernemen

 • Context: Ontwikkeling arbeidsmarktregio’s, regionale mobiliteitsteams (RMT) met gezamenlijke dienstverlening, versnipperde en incidentele financiering rijk
 • Inzet: Eenduidige laagdrempelig toegankelijke arbeidsmarktinfrastructuur voor inwoners en ondernemers, actieve rol gemeenten in regionale samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven, regionale human capital agenda’s
 • Nodig: Structurele financiering, versterking slagvaardigheid door goed samenspel rijk/landelijke koepels en regio

Papers van de themagroep:

Nieuwsarchief