De themagroep 'Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen' richt zich hoofdzakelijk op een betere werking van de Participatiewet, een soepeler overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en het verbeteren van faciliteiten voor kleine startende ondernemers meteen moeilijke startpositie.

Daarvoor zijn de volgende dossiers gevormd.

  • Participatiewet/Werkkamer (trekker: n.n.b.)

Met de vorming van de Werkkamer zijn gemeenten in de positie gebracht om overleg te voeren met de sociale partners over o.m. de banenafspraak en de verdere uitwerking van de Participatiewet. Enkele leden van de themagroep zijn namens de gemeenten vertegenwoordigd in de zogenaamde Werkkamer. Binnen de themagroep worden de inbreng en ideeën voorbereid. Ook kwesties als financiering van de Participatiewet worden besproken en voorbereid. Deze worden ook ingebracht in de commissie Werk en Inkomen van de VNG

  • Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (trekker: n.n.b.)

Ruim twee jaar na invoering van de Participatiewet blijkt dat door allerlei aanpassingen de oorspronkelijke bedoeling op de achtergrond is geraakt. In het afgelopen jaar is sterk ingezet op de lobby voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Hiervoor worden bondgenoten gezocht binnen de stichting van de Arbeid en UWV. Doel is om de wet sterk te vereenvoudigen onder het nieuwe kabinet.
 

  • Verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor met name kwetsbare jongeren (trekker: n.n.b.)

Dit is een omvangrijk dossier met vele gemeentelijke en niet-gemeentelijke partners dat er voor moet zorgen dat vanuit de praktijk de aansluiting vanuit met name VSO-Pro- onderwijs en ook de Entree-opleidingen en MBO-onderwijs te verbeteren. Dit om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en de positie op de arbeidsmarkt duurzaam te maken. Er is een overleg opgestart met drie ministeries en veel actoren vanuit onderwijs, werkgevers, en beroepsopleidingen.
Zie ook: G32-visie Jongeren op weg naar zelfstandigheid

  • Ondernemerschap en Bbz (trekker: n.n.b.).

Zeker met de flexibilisering van de arbeidsmarkt blijkt dat de belangstelling voor het ondernemerschap, ook van mensen meteen lastige arbeidsmarktpositie is toegenomen. Dat betreft gewone ondernemingen, zzp'ers  en sociale ondernemingen. Steeds meer zien we hybride vormen van ondernemerschap op de arbeidsmarkt: deels (tijdelijk) loondienst, deels ondernemer. Een van de gemeentelijke instrumenten is het besluit Bijstand Zelfstandigen. Vanuit de themagroep is het initiatief genomen tot een traject tot modernisering van deze regeling. Daarvoor wordt samengewerkt tussen G40, G4, VNG, PPO (Platform Ondernemersadviseurs), Divosa en de ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken. Doelstelling is rond 2018 een modern Bbz in werking te hebben

Wethouder Mariska ten Heuw (gemeente Hengelo) is voorzitter van de themagroep. Contactpersoon Koert Webbink k.webbink@hengelo.nl

Zie ook: Werkdossier Sterke Keten van leren, werken en ondernemen.

Nieuws: