Werkprogramma Pijler Economie & Werk

De Pijler Economie en Werk richt zich op economische ontwikkeling, ondernemerschap, de rol van de overheid in het economische ecosysteem, de arbeidsmarkt en binnensteden.

In 2016 hebben we de strategische agenda Pijler Economie en Werk opgesteld.

Begin 2018 is de balans opgemaakt van deze agenda; gerealiseerd en voornemens voor de nieuwe bestuursperiode.

Speerpunten voor de pijler zijn:

1. Ruimte voor ondernemen

Een adaptieve overheid betekent inspelen op nieuwe maatschappelijk-economische ontwikkelingen zoals ICT-mogelijkheden, de veranderende werkomgeving en de gevolgen daarvan voor het stedelijk vastgoed. We bespeken hoe we het economisch ecosysteem kunnen versterken en hoe we als regionale triple-helix-organisaties van elkaar kunnen leren.

Ruim twee jaar na invoering van de Participatiewet blijkt dat door allerlei aanpassingen de oorspronkelijke bedoeling op de achtergrond is geraakt. In het afgelopen jaar is sterk ingezet op de lobby voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Bijzondere aandacht is de komende jaren nodig voor de veranderende detailhandelsstructuur en de gevolgen die dit heeft voor onze binnensteden. We moeten ondernemers kansen geven de binnenstad opnieuw uit te vinden. Goed functionerende binnensteden zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor een goed functionerende stedelijke en regionale economie. Met het sluiten van de Retaildeals hebben we een goede start gemaakt, er is nog veel werk aan de winkel.

Nodig is een betere afstemming in regelgeving voor ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De Omgevingswet biedt grote kansen; nieuwe instrumenten en een nieuwe manier van werken. Nederland mist veel investeringen van ondernemers omdat nieuwe ontwikkelingen op slot worden gezet. In steden kunnen oplossingen worden bedacht die enerzijds recht doen aan de oorspronkelijke milieudoelstellingen, maar anderzijds ook ontwikkelingen mogelijk maken waardoor behalve economische winst ook milieuwinst kan worden geboekt. 

2. Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden om stedelijke problemen aan te pakken en te zorgen voor een goede aansluiting tussen werkzoekenden en werkgevers. Steden hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid omdat de populatie met een afstand tot de arbeidsmarkt relatief groot is, maar anderzijds de kansen door de aanwezigheid van agglomeratievoordelen, kennis en creativiteit groot zijn.

Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven. Ze geven inhoud en vorm aan werkGEVERschap, vorming en groei van mensen staat centraal. Het gaat om ondernemingen die enerzijds economisch zelfstandig zijn en dus niet duurzaam volledig afhankelijk zijn van subsidies, schenkingen en donaties.

Een werkgroep binnen de G32 heeft in 2017 de Roadmap Sociaal Ondernemerschap opgesteld. Er is inmiddels ook een werkdossier Sociaal ondernemerschap met informatie en voorbeelden.

Bestuurders Pijler Economie & Werk

 1. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter pijler Economie & Werk (voorgedragen)
  wethouder Willemien Vreugdenhil
  Ede
 2. Miniatuurvoorbeeld
  Vice-voorzitter
  wethouder Pieter Meekels
  Sittard-Geleen

Contact

Voor meer informatie over de pijler economie en werk kunt u contact opnemen met de secretaris van deze pijler.

Miniatuurvoorbeeld

Tjeerd Leistra

06 1247 4617
Postadres

Gemeente Ede
t.a.v. Tjeerd Leistra
Postbus 9022
6710 HK  Ede