Werkprogramma Pijler Economie & Werk

De Pijler Economie en Werk richt zich op de volgende thema’s:

 • ruimte voor ondernemers
 • human capital
 • slimme steden
 • sociaal ondernemerschap
 • MKB innovatie
 • een sterke keten van leren, werken en ondernemen
 • vitale binnensteden
 • een sterke regionale economie

In 2021 werkt de G40 nauw samen met de VNG in de Taskforce economisch herstel.

Ruimte voor ondernemers (breed MKB)
Ondernemers hebben te maken met belangrijke transities zoals digitalisering en duurzaamheid. De arbeidsmarkt, het vinden en opleiden van personeel is een andere uitdaging. Er is veel beleid en wetgeving voor ondernemers. Nederland mist veel investeringen van ondernemers omdat niet optimaal wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, of nieuwe ontwikkelingen op slot worden gezet. Van de overheid mogen ondernemers samenhang verwachten in onderwijs, arbeidsmarkt, duurzaamheid, ruimte en economie. Inzet van de G40 is een adaptieve overheid die inspeelt op en richting geeft aan nieuwe economische ontwikkelingen.

Human Capital
het ontwikkelen van talent en vaardigheden wordt steeds belangrijker om mee te kunnen blijven doen in onze economie. Dit geldt voor jong en oud. We willen coalities smeden om de arbeidsmarkt meer op vaardigheden te richten. Het makkelijker maken voor onze inwoners om zich te blijven ontwikkelen en in te spelen op nieuwe kansen in onze economie. Bij blijven om duurzaam inzetbeer te kunnen zijn. We besteden speciale aandacht aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hen ‘arbeidsfit’ te maken.  Daarom pleiten we voor verhoging van het participatiebudget en de mogelijkheid regionale prioriteiten te kiezen.

Sociaal ondernemerschap
Sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden om maatschappelijke opgaven op een ondernemende manier aan te pakken. Het kan daarbij gaan om werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, circulaire economie en de leefbaarheid van steden. Een sociale onderneming is binnen de markt actief, heeft als voornaamste doel het realiseren van maatschappelijke impact, levert goederen en diensten op een ondernemende en innovatieve manier en gebruikt winst om de sociale doelstelling te realiseren. Gemeenten kunnen sociaal ondernemerschap stimuleren door accountmanagement, netwerkvorming, inkoop en aanbesteding.
Een werkgroep heeft in 2017 de Roadmap Sociaal Ondernemerschap opgesteld. Deze heeft inmiddels een tweede druk beleefd. Meer impact met sociaal ondernemerschap. Roadmap voor gemeenten (pdf) is nu beschikbaar. De G40 wil gemeenten inspireren met tips en voorbeelden in de Roadmap en tijdens bijeenkomsten.

Er is ook een kennisdossier Sociaal ondernemerschap met informatie en voorbeelden.

Regionale economie
De steden voelen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de regionale economie. Veel G40-steden zijn centrumstad van een arbeidsmarktregio. Regio’s werken samen in triple helix-organisaties. De G40 was initiator van een leeromgeving in ecosystemen voor MKB-innovatie. We maken gebruik van een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving; Stedelijke regio’s als motoren van economische groei. Nederland behoefte aan een nieuwe regionaal economische beleid. Een beleid waarin nationale en regionale agenda’s op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. Beleid dat zich niet alleen richt op het versterken van de economische structuur maar ook op menselijk kapitaal, woon- en leefomgevingsbeleid en op de infrastructuur. Om ons land klimaatbestendig te maken en te zorgen voor duurzame productie van energie en voedsel is het nodig verbindingen te maken tussen stad en platteland.

Nieuws:

1. Ruimte voor ondernemen

Een adaptieve overheid betekent inspelen op nieuwe maatschappelijk-economische ontwikkelingen zoals ICT-mogelijkheden, de veranderende werkomgeving en de gevolgen daarvan voor het stedelijk vastgoed. We bespreken hoe we het economisch ecosysteem kunnen versterken en hoe we als regionale triple-helix-organisaties van elkaar kunnen leren.

Ruim twee jaar na invoering van de Participatiewet blijkt dat door allerlei aanpassingen de oorspronkelijke bedoeling op de achtergrond is geraakt. In het afgelopen jaar is sterk ingezet op de lobby voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Bijzondere aandacht is de komende jaren nodig voor de veranderende detailhandelsstructuur en de gevolgen die dit heeft voor onze binnensteden. We moeten ondernemers kansen geven de binnenstad opnieuw uit te vinden. Goed functionerende binnensteden zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor een goed functionerende stedelijke en regionale economie. Met het sluiten van de Retaildeals hebben we een goede start gemaakt, er is nog veel werk aan de winkel.

Nodig is een betere afstemming in regelgeving voor ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De Omgevingswet biedt grote kansen; nieuwe instrumenten en een nieuwe manier van werken. Nederland mist veel investeringen van ondernemers omdat nieuwe ontwikkelingen op slot worden gezet. In steden kunnen oplossingen worden bedacht die enerzijds recht doen aan de oorspronkelijke milieudoelstellingen, maar anderzijds ook ontwikkelingen mogelijk maken waardoor behalve economische winst ook milieuwinst kan worden geboekt. 

2. Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden om stedelijke problemen aan te pakken en te zorgen voor een goede aansluiting tussen werkzoekenden en werkgevers. Steden hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid omdat de populatie met een afstand tot de arbeidsmarkt relatief groot is, maar anderzijds de kansen door de aanwezigheid van agglomeratievoordelen, kennis en creativiteit groot zijn.

Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven. Ze geven inhoud en vorm aan werkGEVERschap, vorming en groei van mensen staat centraal. Het gaat om ondernemingen die enerzijds economisch zelfstandig zijn en dus niet duurzaam volledig afhankelijk zijn van subsidies, schenkingen en donaties.

Een werkgroep binnen de G32 heeft in 2017 de Roadmap Sociaal Ondernemerschap opgesteld. Er is inmiddels ook een kennisdossier Sociaal ondernemerschap met informatie en voorbeelden.

Bestuurders Pijler Economie & Werk

 1. Pieter Meekels
  Voorzitter pijler Economie & Werk
  wethouder Pieter Meekels
  Sittard-Geleen

Contact

Voor meer informatie over de pijler economie en werk kunt u contact opnemen met de secretaris van deze pijler.

Denis Crompvoets, Sittard-Geleen

Denis Crompvoets

06 5121 9673
Postadres

Gemeente Sittard-Geleen
t.a.v. Denis Crompvoets
Postbus 18
6130 AA Sittard