Werkprogramma Pijler Economie & Werk

De Pijler Economie en Werk richt zich op de volgende thema’s:

 • ruimte voor ondernemers
 • slimme steden
 • sociaal ondernemerschap
 • MKB innovatie
 • een sterke keten van leren, werken en ondernemen
 • vitale binnensteden
 • een sterke regionale economie


  Ruimte voor ondernemers
  Er is veel beleid en wetgeving voor ondernemers, zoals het MKB Actieplan, Perspectief op Werk, de Participatiewet, wetgeving voor arbeidsrelaties en zelfstandig ondernemers, de Omgevingswet, wetgeving rond economische en natuurontwikkeling (o.a. PAS) en de Wet Markt en Overheid. Ondernemers hebben te maken met belangrijke transities zoals digitalisering en duurzaamheid. De arbeidsmarkt, het vinden en opleiden van personeel is een andere uitdaging. Nederland mist veel investeringen van ondernemers omdat niet optimaal wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, of nieuwe ontwikkelingen op slot worden gezet. Van de overheid mogen ondernemers samenhang verwachten in onderwijs, arbeidsmarkt, duurzaamheid, ruimte en economie. Inzet van de G40 is een adaptieve overheid die inspeelt op en richting geeft aan nieuwe economische ontwikkelingen.

  Sociaal ondernemerschap
  Sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden om maatschappelijke opgaven op een ondernemende manier aan te pakken. Het kan daarbij gaan om werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, circulaire economie en de leefbaarheid van steden. Een sociale onderneming is binnen de markt actief, heeft als voornaamste doel het realiseren van maatschappelijke impact, levert goederen en diensten op een ondernemende en innovatieve manier en gebruikt winst om de sociale doelstelling te realiseren. Gemeenten kunnen sociaal ondernemerschap stimuleren door accountmanagement, netwerkvorming, inkoop en aanbesteding. Ons stedennetwerk is betrokken bij het advies van de OECD aan Nederland over sociaal ondernemerschap.
  Een werkgroep heeft in 2017 de Roadmap Sociaal Ondernemerschap opgesteld. Deze heeft inmiddels een tweede druk beleefd. Meer impact met sociaal ondernemerschap. Roadmap voor gemeenten (pdf) is nu beschikbaar. De G40 wil gemeenten inspireren met tips en voorbeelden in de Roadmap en tijdens bijeenkomsten. Met als doel: Meer impact met sociaal ondernemerschap!
  Er is ook een kennisdossier Sociaal ondernemerschap met informatie en voorbeelden.

  Regionale economie
  De steden voelen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de regionale economie. Veel G40-steden zijn centrumstad van een arbeidsmarktregio. Regio’s werken samen in triple helix-organisaties. De G40 was initiator van een leeromgeving in ecosystemen voor MKB-innovatie. We maken gebruik van een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving; Stedelijke regio’s als motoren van economische groei. Nederland behoefte aan een nieuwe regionaal economische beleid. Een beleid waarin nationale en regionale agenda’s op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. Beleid dat zich niet alleen richt op het versterken van de economische structuur maar ook op menselijk kapitaal, woon- en leefomgevingsbeleid en op de infrastructuur. Om ons land klimaatbestendig te maken en te zorgen voor duurzame productie van energie en voedsel is het nodig verbindingen te maken tussen stad en platteland.


Nieuws:

1. Ruimte voor ondernemen

Een adaptieve overheid betekent inspelen op nieuwe maatschappelijk-economische ontwikkelingen zoals ICT-mogelijkheden, de veranderende werkomgeving en de gevolgen daarvan voor het stedelijk vastgoed. We bespeken hoe we het economisch ecosysteem kunnen versterken en hoe we als regionale triple-helix-organisaties van elkaar kunnen leren.

Ruim twee jaar na invoering van de Participatiewet blijkt dat door allerlei aanpassingen de oorspronkelijke bedoeling op de achtergrond is geraakt. In het afgelopen jaar is sterk ingezet op de lobby voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Bijzondere aandacht is de komende jaren nodig voor de veranderende detailhandelsstructuur en de gevolgen die dit heeft voor onze binnensteden. We moeten ondernemers kansen geven de binnenstad opnieuw uit te vinden. Goed functionerende binnensteden zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor een goed functionerende stedelijke en regionale economie. Met het sluiten van de Retaildeals hebben we een goede start gemaakt, er is nog veel werk aan de winkel.

Nodig is een betere afstemming in regelgeving voor ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De Omgevingswet biedt grote kansen; nieuwe instrumenten en een nieuwe manier van werken. Nederland mist veel investeringen van ondernemers omdat nieuwe ontwikkelingen op slot worden gezet. In steden kunnen oplossingen worden bedacht die enerzijds recht doen aan de oorspronkelijke milieudoelstellingen, maar anderzijds ook ontwikkelingen mogelijk maken waardoor behalve economische winst ook milieuwinst kan worden geboekt. 

2. Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden om stedelijke problemen aan te pakken en te zorgen voor een goede aansluiting tussen werkzoekenden en werkgevers. Steden hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid omdat de populatie met een afstand tot de arbeidsmarkt relatief groot is, maar anderzijds de kansen door de aanwezigheid van agglomeratievoordelen, kennis en creativiteit groot zijn.

Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven. Ze geven inhoud en vorm aan werkGEVERschap, vorming en groei van mensen staat centraal. Het gaat om ondernemingen die enerzijds economisch zelfstandig zijn en dus niet duurzaam volledig afhankelijk zijn van subsidies, schenkingen en donaties.

Een werkgroep binnen de G32 heeft in 2017 de Roadmap Sociaal Ondernemerschap opgesteld. Er is inmiddels ook een kennisdossier Sociaal ondernemerschap met informatie en voorbeelden.

Bestuurders Pijler Economie & Werk

 1. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter pijler Economie & Werk
  wethouder Willemien Vreugdenhil
  Ede
 2. Miniatuurvoorbeeld
  Vice-voorzitter
  wethouder Pieter Meekels
  Sittard-Geleen

Contact

Voor meer informatie over de pijler economie en werk kunt u contact opnemen met de secretaris van deze pijler.

Miniatuurvoorbeeld

Tjeerd Leistra

06 1247 4617
Postadres

Gemeente Ede
t.a.v. Tjeerd Leistra
Postbus 9022
6710 HK  Ede