Werkprogramma Pijler Economie & Werk

De G40 Pijler Economie en Werk werkt in 2021 samen met de ministeries van EZK en BZK en het IPO aan een economische herstelagenda. We werken aan drie opgaven:

Breed MKB
Een effectieve inzet van nationale stimuleringsmaatregelen, de aanhaking aan grote innovatie-/investeringsprogramma’s en betere ondernemersdienstverlening.

Gebiedsontwikkeling/binnensteden
Een samenhangende aanpak gericht op duurzaam vitale binnensteden.

Human Capital
Een samenhangende human capital aanpak waarbij we leren van de huidige aanpak met veel incidentele regelingen. De samenwerking binnen arbeidsmarktregio’s is gericht op het opleiden en toeleiden van mensen naar de banen en talenten van nu en in de toekomst.

“Economisch herstel is niet terugveren naar hoe het was voor de uitbraak van COVID-19 pandemie, maar vooruit veren naar de economie van de toekomst. De samenwerkingsenergie van ondernemers, maatschappelijke instellingen, inwoners en overheid zal gericht zijn op verdienmodellen waarmee we grote transformaties kunnen versnellen: circulaire economie, inclusie/(positieve) gezondheid en digitalisering.” (Pieter Meekels, voorzitter G40 Pijler Economie en Werk)

Binnen de VNG werken G4, G40, M50 en P10 met elkaar samen in de Taskforce economisch herstel.

Nieuws

1. Ruimte voor ondernemen

Een adaptieve overheid betekent inspelen op nieuwe maatschappelijk-economische ontwikkelingen zoals ICT-mogelijkheden, de veranderende werkomgeving en de gevolgen daarvan voor het stedelijk vastgoed. We bespreken hoe we het economisch ecosysteem kunnen versterken en hoe we als regionale triple-helix-organisaties van elkaar kunnen leren.

Ruim twee jaar na invoering van de Participatiewet blijkt dat door allerlei aanpassingen de oorspronkelijke bedoeling op de achtergrond is geraakt. In het afgelopen jaar is sterk ingezet op de lobby voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Bijzondere aandacht is de komende jaren nodig voor de veranderende detailhandelsstructuur en de gevolgen die dit heeft voor onze binnensteden. We moeten ondernemers kansen geven de binnenstad opnieuw uit te vinden. Goed functionerende binnensteden zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor een goed functionerende stedelijke en regionale economie. Met het sluiten van de Retaildeals hebben we een goede start gemaakt, er is nog veel werk aan de winkel.

Nodig is een betere afstemming in regelgeving voor ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De Omgevingswet biedt grote kansen; nieuwe instrumenten en een nieuwe manier van werken. Nederland mist veel investeringen van ondernemers omdat nieuwe ontwikkelingen op slot worden gezet. In steden kunnen oplossingen worden bedacht die enerzijds recht doen aan de oorspronkelijke milieudoelstellingen, maar anderzijds ook ontwikkelingen mogelijk maken waardoor behalve economische winst ook milieuwinst kan worden geboekt. 

2. Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden om stedelijke problemen aan te pakken en te zorgen voor een goede aansluiting tussen werkzoekenden en werkgevers. Steden hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid omdat de populatie met een afstand tot de arbeidsmarkt relatief groot is, maar anderzijds de kansen door de aanwezigheid van agglomeratievoordelen, kennis en creativiteit groot zijn.

Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven. Ze geven inhoud en vorm aan werkGEVERschap, vorming en groei van mensen staat centraal. Het gaat om ondernemingen die enerzijds economisch zelfstandig zijn en dus niet duurzaam volledig afhankelijk zijn van subsidies, schenkingen en donaties.

Een werkgroep binnen de G32 heeft in 2017 de Roadmap Sociaal Ondernemerschap opgesteld. Er is ook een kennisdossier Impact ondernemen met informatie en voorbeelden.

Bestuurders Pijler Economie & Werk

 1. Frank den Brok, gemeente Oss
  Voorzitter pijler Economie & Werk
  wethouder Frank den Brok
  Oss
 2. Portet Adam Elzakalai
  Vicevoorzitter pijler Economie & Werk
  wethouder Adam Elzakalai
  Amstelveen

Contact

Voor meer informatie over de pijler economie en werk kunt u contact opnemen met de secretaris van deze pijler.

Denis Crompvoets, Sittard-Geleen

Denis Crompvoets

06 5121 9673
Postadres

Gemeente Sittard-Geleen
t.a.v. Denis Crompvoets
Postbus 18
6130 AA Sittard