De Nederlandse economie verandert. Met ‘business-as-usual’ lukt het niet meer om competitief te blijven en onze welvaart te behouden. De economie is gebaat bij meer veerkracht, innovatie en aanpassingsvermogen. Als dat niet lukt, zullen steden en regio’s aan economische concurrentiekracht inboeten en zal de economische potentie niet volledig worden benut.

Vergroten van de arbeidsproductiviteit en een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, is nodig om de lage economische groei, vergrijzing, krimpende beroepsbevolking, werkloosheid en mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Concurrentie vanuit bijvoorbeeld lagelonenlanden, automatisering en robotisering nopen tot het vinden van nieuwe mogelijkheden. Hiervoor is een ruimere, regionale oriëntatie en samenwerking noodzakelijk. Er is behoefte aan meer veerkracht, flexibiliteit, creativiteit én ondernemerschap.

Dit kennisdossier brengt trends en ontwikkelingen op het gebied van economische veerkracht langs verschillende lijnen in beeld: regionale economie, lokale kracht, innovatie, werkmilieus, ondernemerschap. 

Kennisdossier Economische veerkracht is raadpleegbaar via kennisvanstadenregio.nl/verdieping/kennisdossier-economische-veerkracht.

Contactpersoon 
Wilt u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met Joost van Hoorn, joost.vanhoorn@platform31.nl.