Aan de Sociale Pijler van het G40-stedennetwerk nemen wethouders deel vanuit de 41 aangesloten steden. Er liggen in het sociale domein de komende jaren belangrijke uitdagingen. Nu de decentralisaties jeugd, Wmo en participatie een feit zijn, zullen de komende jaren in het teken staan van doorontwikkeling van de transformatie van het sociale domein. Het gaat hierbij om het grotere beroep dat wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheden van burgers voor zorg, werk en bestaanszekerheid. Als gemeentebestuurders moeten we er voor zorgen dat burgers de ruimte en mogelijkheden hiertoe krijgen.

Manouska Molema  is de voorzitter van de Sociale pijler.

 

Nieuws uit de Sociale pijler

Kennisdelen en verdieping vindt plaats in de themagroepen. De themagroepen zijn agendasettend. De pijlervergaderingen zijn besluitvormend en initiërend. Wanneer uit een discussie binnen de themagroep blijkt dat er behoefte is aan een lobby namens de G40, zal dit worden besproken in de Sociale Pijler. Hier worden afspraken gemaakt, wordt mandaat gegeven aan thematrekkers, worden middelen verdeeld en wordt (bestuurlijke en ambtelijke) capaciteit toegezegd. Juist in deze periode verandering moeten we alert blijven: doen we de juiste dingen en komen ze ten goede aan de inwoners van de steden? Zijn er nieuwe thema’s die opgepakt moeten worden? Dit zijn de steeds terugkerende vragen in de vergaderingen van de Sociale Pijler.

Een aantal themagroepen - zoals de themagroepen Zorg, jeugd en onderwijs - zijn specifiek verbonden met de Sociale Pijler. Andere themagroepen verdiepen zich in thema’s die meer pijler-overstijgend van aard zijn: zoals de themagroep Wonen, welzijn en zorg, de themagroep Armoede en schuldhulpverlening, de themagroep Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen en de themagroep Vergunninghouder en asiel. Deze themagroepen zijn voornamelijk, maar zeker niet uitsluitend, verbonden met de Sociale Pijler. 

Sommige themagroepen, zoals de themagroepen Veiligheid, Financiën, Europa en Woningmarkt, zijn niet primair gelieerd aan de Sociale Pijler. Wel behandelen deze themagroepen nu en dan onderwerpen, die van belang zijn om te delen binnen de Sociale Pijler. In de Sociale Pijler komen onderwerpen uit alle bovengenoemde themagroepen samen. Hier vindt terugkoppeling plaats en worden verbanden gelegd tussen thema’s en met andere pijlers. En er kunnen nieuwe thema’s ontstaan.

De sociale pijler werkt nauw samen met de VNG, de G4 en het netwerk van directeuren van 100.000+ gemeenten. Daarnaast zal er verder worden geïnvesteerd in de relatie met brancheorganisaties, als Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Actiz, e.a.

De Sociale Pijler wil een stimulerende rol vervullen in de kennisontwikkeling en –verspreiding ten aanzien van vraagstukken in het sociale domein. Dat gebeurt door hier aandacht aan te besteden in de vergaderingen, maar ook door kennisbijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld rond uitvoering of vernieuwing in werkwijzen, maar bij voorkeur rond (brede) kwesties die vanuit de themagroepen komen. Het perspectief van de inwoners is uitgangspunt.

Bestuurders Sociale pijler

 1. voorzitter pijler Sociaal
  Voorzitter Sociale pijler
  wethouder Manouska Molema
  Groningen
 2. Portret Froukje de Jonge
  Vicevoorzitter Sociale pijler
  wethouder Froukje de Jonge
  Almere

Contact

Voor meer informatie over de Sociale pijler kunt u contact opnemen met de secretaris van deze pijler.

pijlersecretaris Sociaal

Lotus van Nes

06 5244 3897