• Bestuurlijke trekker: wethouder Froukje de Jonge (gemeente Almere)
 • Contactpersoon: Robin Martens rmartens@almere.nl ( tot 1 april 2023)

De themagroep Wonen, Welzijn, Zorg richt zich op 3 thema's:

 • De juiste woning
  Aanpak van schaarste op de woningmarkt. Nieuwbouw en woonruimteverdeling.
 • Wijkopbouw 2.0
  Het stimuleren en faciliteren van nieuwe vormen van wonen en wooninitatieven.
 • De inclusieve wijk
  Vanuit sociaal en fysiek oogpunt werken aan een inclusieve samenleving. Mogelijkheden voor ontspanning, ontplooiing en ontmoeting in de wijk

Met de volgende Speerpunten 2018-2022:

De juiste woning
-  Voldoende geschikte woningen voor inwoners met een zorgbehoefte
-  Goede prestatie-afspraken met woningcorporaties en zorgpartijen
-  Transformatie bestaande eengezinswoningen naar passend woningaanbod
-  Omgaan/faciliteren van initiatieven

 • Wijkopbouw 2.0
  -  Succesvolle businessmodellen delen: andere woonvormen
  -  Ouderen: meer woonvormen (meer flexibiliteit, zodat het ook duurzaam en toekomstbestendig is)
  -  Maatschappelijke zorg: verder met advies commissie Dannenberg. Goedkope sociale huur voor uitstroom, gemengde woonvormen om doorstroom te bevorderen
  -  Opstellen omgevingsvisie (omgevingswet): wijkopbouw 2.0 hierin meenemen
  -  Mix van woningen in nieuwe wijken
  -  Toegankelijkheid: VN-verdrag
 • De inclusieve wijk
  Hoe ga je als gemeente om met de concentratie van kwetsbaarheid in een straat/buurt/wijk?
  -  Inclusie op buurt- en straatniveau: hoe ziet dat er concreet uit?
  -  Goede sociale infrastructuur in de wijken: wat zijn de uitgangspunten?
  -  Benutten van (big) data ten behoeve van bepalen voorzieningenniveau in de wijk
  -  Sturen op spreiding in de wijk: wat is een goede balans?
  -  De inclusieve wijk laten landen in de omgevingswet (kans).

Het is een dynamische uitvoeringsagenda die tussentijds bijgesteld kan worden. Platform31 speelt een belangrijke rol bij 'het innoverend leren' in gemeenten met het kennisprogramma.

Meer informatie

Nieuws