De fysieke pijler behartigt de belangen van de G40-steden in het fysieke domein en biedt een breed platform voor kennisontwikkeling en -uitwisseling. De fysieke pijler richt zich op 6 thema's: Woningmarkt, Omgevingswet, Stedelijke vernieuwing, Duurzaamheid, Sluitend aanbod wonen en zorg en Vergunninghouders. 

In 2014 is besloten om het accent in het netwerk te leggen op de themagroepen, dit zal verder tot uitwerking komen in 2015 en 2016. De fysieke pijler stelt zich hierbij zowel regisserend, als faciliterend, verbindend, dienend en vooral stimulerend op. De fysieke pijler blijft, zowel ambtelijk als bestuurlijk het gremium waar themagroepoverstijgende onderwerpen of onderwerpen die niet binnen een themagroep aan de orde zullen komen.

Kennisdelen en verdieping vindt plaats in de themagroepen. De themagroepen zijn agendasettend. De pijlervergaderingen zijn besluitvormend en initiërend. Wanneer uit een discussie binnen de themagroep blijkt dat er behoefte is aan een lobby namens de G40, zal dit worden besproken in de fysieke pijler. Hier worden afspraken gemaakt, wordt mandaat gegeven aan thematrekkers, worden middelen verdeeld en wordt (bestuurlijke en ambtelijke) capaciteit toegezegd. In de vergaderingen van de pijler zal ook nagegaan worden of er behoefte is aan het oppakken van nieuwe thema’s, al dan niet in themagroepen, al dan niet gezamenlijk met de andere pijlers.  

Een aantal themagroepen - zoals de themagroepen Woningmarkt en Omgevingswet - zijn specifiek verbonden met de Fysieke Pijler. Andere themagroepen verdiepen zich in thema’s die meer pijler-overstijgend van aard zijn: zoals de themagroep Sluitend aanbod wonen, welzijn en zorg en de themagroep Duurzaamheid. Deze themagroepen zijn voornamelijk, maar zeker niet uitsluitend, verbonden met de Fysieke Pijler.

Sommige themagroepen, zoals Veiligheid, Financiën en Europa hebben een meer stand-alone karakter. Soms behandelen deze themagroepen onderwerpen die van belang zijn in de Fysieke Pijler te bespreken. In de ambtelijke en bestuurlijke pijlervergaderingen komen de onderwerpen uit de themagroepen samen. Hier vindt terugkoppeling plaats en worden verbanden gelegd tussen thema’s of met andere pijlers. En er kunnen nieuwe thema’s ontstaan.

Voor de komende periode zijn er 6 themagroepen vanuit of gelieerd aan de fysieke pijler actief:

 1. Woningmarkt
 2. Omgevingswet
 3. Stedelijke vernieuwing
 4. Duurzaamheid
 5. Sluitend aanbod wonen en zorg
 6. Vergunninghouders

Nieuws

Bestuurders Fysieke pijler

 1. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter Fysieke pijler
  wethouder Maaike Veeningen
  Almere

Contact

Voor meer informatie over de Fysieke pijler kunt u contact opnemen met de secretaris van deze pijler.

persoon

Marjolein Koningen

gemeente Almere