De Fysieke pijler behartigt de belangen van de G40-steden in het fysieke domein en biedt een breed platform voor kennisontwikkeling en -uitwisseling. 

De Fysieke pijler richt zich op de  thema's: Woningmarkt, Circulair bouwen, Leefomgeving en Omgevingswet, Stedelijke transformatie, Duurzaamheid en Slimme Duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. 

De steden Almere, Tilburg, Hengelo, Delft, Dordrecht, Apeldoorn zetten extra in op de uitdagingen binnen het fysieke domein. Dit doen zij bestuurlijk als themagroep voorzitter en ambtelijk als secretaris van een themagroep. Platform 31 ondersteunt het G40 stedennetwerk met kennisontwikkeling. 

Het accent in het netwerk ligt in de themagroepen. De Fysieke pijler stelt zich hierbij zowel regisserend, als faciliterend, verbindend, dienend en vooral stimulerend op. De Fysieke pijler blijft, zowel ambtelijk als bestuurlijk, het gremium waar themagroepoverstijgende onderwerpen of onderwerpen die niet binnen een themagroep aan de orde zullen komen.

Kennisdelen en verdieping vindt plaats in de themagroepen. De themagroepen zijn agendasettend. De pijlervergaderingen zijn besluitvormend en initiërend. Wanneer uit een discussie binnen de themagroep blijkt dat er behoefte is aan een lobby namens de G40, zal dit worden besproken in de Fysieke pijler. Hier worden afspraken gemaakt, wordt mandaat gegeven aan thematrekkers, worden middelen verdeeld en wordt (bestuurlijke en ambtelijke) capaciteit toegezegd. In de vergaderingen van de pijler zal ook nagegaan worden of er behoefte is aan het oppakken van nieuwe thema’s, al dan niet in themagroepen, al dan niet gezamenlijk met de andere pijlers.  

Thema Circulair bouwen 
Namens de G40 trekt Tilburg de ontwikkeling van het circulair bouwen. Als steden kunnen we gezamenlijk impact maken. We onderzoeken of we inzetten op: een gezamenlijke uniforme aanpak, gezamenlijk opdracht geven, delen van documenten, leergang circulair bouwen. Wil je als g40-stad aansluiten? Meld je dan aan via fysiekepijler@g40stedennetwerk.nl

In 2023 zijn de steden Tilburg, Roosendaal, Nijmegen, Helmond, Ede, Delft, Hilversum, Groningen, Leeuwarden, Amersfoort, Zwolle, Leiden en Amstelveen enthousiast aan de slag gegaan met de evaluatie van enkele projecten (bouw, infra of anders). Door het hanteren van een gezamenlijke taal over circulair bouwen moet de ontwikkeling naar ‘Het Nieuwe Normaal’ makkelijker worden. In december 2023 ondertekende wethouder Bas van der Pol (Tilburg) namens het G40 Stedennetwerk het manifest van Het Nieuwe Normaal. Met de ondertekening van dit manifest wil het G40 stedennetwerk zich inzetten om de ontwikkeling van het circulair bouwen in Nederland te versnellen. 

Nieuws

Bestuurders Fysieke pijler

 1. Maaike Veeningen
  Voorzitter Fysieke pijler
  wethouder Maaike Veeningen
  Almere
 2. gemeente Tilburg
  Vice-voorzitter Fysieke Pijler
  wethouder Bas van der Pol
  Tilburg
 3. gemeente Hengelo
  Vice-voorzitter Fysieke Pijler
  wethouder Hanneke Steen
  Hengelo

Contact

Voor meer informatie over de Fysieke pijler kunt u contact opnemen met de secretaris van deze pijler.

persoon

Marjolein Koningen

gemeente Almere