Nederlandse steden staan voor grote opgaven: er moeten voor 2030 - voornamelijk binnenstedelijk - 900.000 woningen worden gebouwd, tegelijkertijd zijn de milieudoelstellingen stevig: 55 procent afname CO₂ en 50 procent NOx-reductie. Dat lukt alleen als we daarbij de kansen die digitalisering en technologisering bieden, benutten. Dus als we slim duurzaam verstedelijken. Deze themagroep gaat in de komende periode aan de slag om te onderzoeken welke slimme projecten en mobiliteitsvernieuwingen ervoor kunnen zorgen dat leefbaarheid en verstedelijking hand in hand gaan.

Daarvoor heeft de themagroep de volgende vijf ambities geformuleerd:

  1. Samen werken aan autoluwe (binnen)steden met meer ruimte voor lopers en fietser, waarin we ook inzetten op gedragsverandering voor bewuster autogebruik. Om dat te bereiken zetten we in op deelmobiliteit, MaaS, mobiliteitshubs en slim parkeerbeleid. Meer verkeersveiligheid in onze steden door slimme mobiliteitstoepassingen, zoals intelligente snelheidsassistentie en smart zones.  Daarmee vergroten we de aantrekkelijkheid van binnensteden.
  2. Duurzame digitalisering creëert de voorwaarden voor innovaties ten aanzien van klimaatadaptatie en vergroening, duurzame mobiliteit en vermindering van emissies. Samen creëren we usecases op deze terreinen, samen met onze gebiedspartners.
  3. De ruimte in Nederland is schaars en tegelijkertijd staan we voor een aantal grote ruimtelijke transities, waarbij een integrale aanpak in die schaarse ruimte alle partijen helpt.  Samen sturen we op hoogwaardig gebruik van schaarse ruimte op basis van data-ontsluiting, -monitoring en -visualisatie via urban dataplatforms en digital twins.
  4. We hanteren een gezamenlijke data architectuur. Door afspraken en standaarden kun je ervoor zorgen dat databronnen met elkaar kunnen communiceren.
  5. Toepassen en gebruik van digitalisering voor het versnellen van de energietransitie. Door te meten waar energie wordt opgewekt en wordt verbruikt, brengen we kansen in gebruik voor duurzame energieproductie, -uitwisseling en opslag. We bundelen onze kennis op het voorkomen van netcongestie door de inzet van bijvoorbeeld smart grids, hubs en lokale opslag.

Nieuws