Goed functionerende binnensteden zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor een goed functionerende stedelijke en regionale economie. Bijzondere aandacht blijft nodig voor de veranderende detailhandelsstructuur en de gevolgen die dit heeft voor onze binnensteden. Functies als horeca, cultuur en wonen worden belangrijker. We moeten ondernemers kansen geven de binnenstad opnieuw uit te vinden. Onze centra veranderen van een place to buy naar een place to be. De G40 is een actieve partner in de Retailagenda met andere overheden en organisaties van ondernemers.

Jos van Bree (Helmond), Monique Esselbrugge (Nijmegen) en Ben Tap (Hoorn) zijn de bestuurlijk trekkers van de themagroep Vitale binnensteden.
Contactpersonen zijn: Evelien Kostermans e.kostermans@helmond.nl ; Ilse Nieskens i.nieskens@nijmegen.nl ; Geert Koolen g.koolen@hoorn.nl .


De G40 is partner in de Retailagenda. De Retailagenda biedt verschillende mogelijkheden voor gemeenten: de Retail Challenge, intervisie  en een intensieve aanpak van verouderde en/of leegstaande winkelgebieden. Contactpersoon Retailagenda Irma IJdensirma.ijdens@retailland.nlBestuurlijk verantwoordelijk voor de Retailagenda namens de G40 is wethouder Jos van Bree (Helmond)