De tweede ambtelijke netwerkdag van 2023 is een feit. Donderdag 13 april jl. werd er weer veel kennis uitgewisseld over uiteenlopende onderwerpen, zijn nieuwe ambities gesteld en werd er bijgepraat over de laatste actualiteiten binnen de fysieke pijler. De volgende onderwerpen hebben we met elkaar uitgediept; wonen en zorg, herstructurering wijken 2.0, circulair bouwen, de integrale visie duurzaamheid en het rijksprogramma Water en bodem sturend en slimme data. Was je er niet bij? Dan heb je wellicht wel wat gemist. 16 november is de volgende ambtelijke netwerkdag in Den Bosch. Schrijf deze datum alvast in je agenda. Je bent van harte welkom!

Wonen met Zorg: waar te beginnen?
Het rijksprogramma Een thuis voor iedereen landt voor een belangrijk deel in de nieuwe wet Versterking regie volkshuisvesting. In het wetsvoorstel ligt een grote taak om zorgsector intensief te betrekken bij het huisvestingsproces in de regio en in de steden. Allemaal met als doel om aandachtsgroepen (met een zorgbehoefte) zo veel mogelijk naar wens te huisvesten. Verschillende koploperregio’s gaven aan met dit vraagstuk alvast te starten, nog voor de wettelijke verplichting. Regio Enschede presenteerde een plan van aanpak. De belangrijkste les hieruit: maak een goede beginanalyse; bepaal de definitie, bepaal de grootte van de groep en breng de stakeholders in kaart. Investeer dus in een goede basis voordat je met elkaar een volgende stap zet. Wonen met zorg brengt vice versa nieuwe samenwerkingspartners in beeld; en dat is voor alle betrokkenen wennen!

Herstructurering 2.0
Platform31 presenteerde de projectaanpak voor het vervolg van het project Herstructurering 2.0. en stelt fysieke vernieuwing centraal als onderdeel van de brede aanpak van kwetsbare wijken. Thema’s die aan bod komen zijn: de openbare ruimte, de verdichtingsopgave en het mengen van woonvormen. De G40 levert een financiële bijdrage aan het project, alsook het ministerie van binnenlandse zaken (BZK). We kijken uit naar de komende publicaties en webinars. Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze vaste kennispartner Platform31.

Steden verenigen zich voor circulair bouwen
De ambitie is om alle 40 steden van het netwerk te mobiliseren om circulair te gaan bouwen. Tilburg heeft het initiatief genomen om het thema circulair bouwen op te pakken in G40 verband. Cirkelstad is het initiatief voor een publiek-private samenwerking en gaf een toelichting op het programma ‘Samen Versnellen’ dat zij samen met BZK zijn gestart. Op weg naar ‘Het Nieuwe Normaal’. Inmiddels hebben zich 10 G40 steden gemeld om het circulair bouwen met elkaar te verkennen. Kom op, doe mee! Meld je aan bij: fysiekepijler@g40stedennetwerk.nl

Integrale visie duurzaamheid: dwarsverbanden aanbrengen
Al jaren is de G40 zich bewust van het thema duurzaamheid en is actief in het kennis delen en in de belangenbehartiging richting de Tweede Kamer en ministeries. Zij zetten zich met name in op de thema’s: verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, energiearmoede, energiesysteem, netcongestie en energiebronnen. De themagroep wil de scope verbreden door dwarsverbanden te zoeken met de thema’s woningbouw, kwaliteit van leefomgeving en wil ook graag samen optrekken met de pijler Economie. Genoeg ambities voor de komende periode!

Rijksprogramma Water en bodem sturend
In deze sessie zijn steden aan de slag gegaan met de opgaven vanuit het rijksprogramma Bodem en water sturend en wat dat van de steden gaat vragen: hoe gaan we onze ruimtelijke ordening afstemmen op de landschapstypen en de uitdagingen die daarbij horen. Het ministerie van IenW was onze gast en presenteerde hoe we regie kunnen nemen op de ondergrond aan de hand van alle informatie die er is. De basisregistratie ondergrond (BRO) is een hulpmiddel waardoor we meer inzicht krijgen door gebruik te maken van beschikbare data en die te visualiseren. Doel van de sessie was om een handelingsperspectief met hulp van data te bieden voor hoe we ons natuurlijk kapitaal kunnen beschermen en benutten ten behoeve van drinkwater, bodemkwaliteit en een veilige, gezonde leefomgeving. De deelnemers kwamen tijd tekort! Het gesprek over water en bodemsturend wordt zeker vervolgd.