• Bestuurlijke trekkers: wethouders Martina Huijsmans (Delft) en Lars Wijnhoud (Deventer)
  • Contactpersonen: Wouter Zweerink wzweerink@delft.nl

Tijdens de bestuurlijke netwerkdagen van de G40 op 22 en 23 september 2022, hebben circa twintig wethouders zich enthousiast geuit over het initiatief om de themagroep Omgevingswet in de nieuwe periode om te vormen naar een themagroep Leefomgeving en Stedelijke transformatie onder gedeeld voorzitterschap van Deventer en Delft. De gedachte daarbij was dat het wetgevingstraject voor de Omgevingswet grotendeels achter ons ligt, maar het werken mét de Omgevingswet en het totaal van de opgaven waar we als gemeenten in samenhang uitvoering aan gaan geven, alle aanleiding geeft om daarin samen op te trekken. Focus van de themagroep is het delen van kennis en ervaringen en het bundelen van krachten voor wat betreft beïnvloeding wetgeving. We zoeken daarin samenwerking op inhoud met aangrenzende themagroepen Duurzaamheid, Slimme Verstedelijking, Wonen, Economie en Interbestuurlijke samenwerking.

Op de eerste bestuurlijke bijeenkomst op 10 februari trapt Gido ten Dolle – programmadirecteur MooiNL – af met een toelichting op zijn programma. Van daaruit zullen we het komende jaar aandacht besteden aan de zaken waar we tegenaan lopen bij uitwerken van alle ambities:

  • de samenwerking met Rijk en provincie, maar ook als centrumgemeente met kleinere gemeenten.
  • Water en Bodem sturend.
  • De veranderende (verdichte) stad als gevolg van de woningbouwopgave.
  • Transformatievraagstukken.
  • Concurrerende (en verdringing van) functies.

Meer informatie

Nieuws