De themagroep Woningmarkt heeft 3 speerpunten voor de periode 2015/16:

 1. Betaalbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid 

  Er komen steeds meer signalen dat de bovengenoemde 3 B’s met name de in stedelijke gebieden in de randstad hoe langer hoe meer onder druk komen te staan. Een zorgelijke ontwikkeling. De fysieke pijler heeft opdracht gegeven aan RIGO hier een onderzoek naar te doen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen betrokken worden bij het vervolg, waarbij de lobby een belangrijk onderdeel zal worden.
   
 2. Invoering prestatie-afspraken nieuwe stijl 
  De herziening van de woningwet vraagt andere afspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. De G40 gaat samen met de VNG, ministerie van BZK en Aedes vorm geven aan de prestatieafspraken nieuwe stijl. Inmiddels zijn met 9 regio’s afspraken gemaakt voor het organiseren van een regionale bijeenkomst.
   
 3. VNG, AEDES, Woonbond, G4 en G40 kijken in overleg met ministerie van BZK naar de mogelijkheden om een monitor woonlasten: betaalbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid, op te zetten. Een monitor die aansluit bij www.waarstaatjegemeente.nl van KING. Hiermee wordt het in de toekomst ook mogelijk om indicatoren uit het sociaal domein en het fysieke domein naast elkaar te leggen. De monitor zal gefaseerd worden ontwikkeld, te beginnen met woonlasten. Daarna zal de monitor uitgebreid worden met de thema’s duurzaamheid en wonen welzijn zorg.
  KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) heeft eerst een quick scan uitgevoerd. Op basis hiervan is KING gevraagd een projectplan op te stellen om tot een monitor woonlasten te komen. 
   
 4. Vergunninghouders
  Het vraagstuk van taakstelling vergunninghouder is geagendeerd. Het is breder dan alleen huisvesting. Dit vraagstuk zal in samenhang met de sociale pijler en de werkgroep financiën opgepakt worden. Op 2 juni is een brief aan de minister-president en aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verzonden waarin aandacht voor het vraagstuk van de vergunninghouders wordt gevraagd. 

Wethouder ... (gemeente ...) is trekker van de themagroep Woningmarkt.