De agenda van de themagroep woningmarkt en de G40 strategische agenda

Er is sprake van toenemende sociaaleconomische segregatie in steden en wijken; een tekort aan woningen voor huishoudens met een middeninkomen en door veroudering van veel  sociale woningen worden bewoners geconfronteerd met hoge energielasten.

De themagroep woningmarkt heeft een heldere agenda die door alle betrokken gemeenten is vastgesteld.

De themagroep heeft in haar agenda de volgende punten opgenomen:

  1. Evaluatie Woningwet
  2. Investeringsruimte corporaties
  3. Rol corporaties in de energietransitie
  4. Middenhuur
  5. Spoedzoekers / flexwonen / standplaatsen

De strategische agenda van de G40 kent deze punten die raken aan het thema woningmarkt:

  • met stadsvernieuwing 3.0 aan de slag met de binnenstedelijke ontwikkeling van kwalitatieve goede nieuwe woongebieden en met de leefbaarheid in bestaande wijken. Daarbij zal de revitalisering van de aanpak en bijbehorend budget (omvorming van de verhuurdersheffing) een belangrijk aandeel zijn;
  • een haalbare en betaalbare energietransitie waarin we onder andere bewoners motiveren en helpen van het gas af te gaan, regionale energiestrategieën en warmtevisies maken en zo bijdragen aan het Klimaatakkoord en aan stedelijke vernieuwing. Voor woningmarkt; de corporatie als startmotor;
  • ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit en ruimte voor initiatief uit de samenleving. Werken aan een goede balans tussen het benutten van ruimte en het beschermen van kwaliteit met een uitvoerbare Omgevingswet/Novi;
  • dat alles met voldoende financiële slagkracht en ruimte voor krachtige regio’s passend bij onze taken, ambities en verantwoordelijkheden;
  • Langer en Weer Thuis (dit onderwerp heeft feitelijk een aparte themagroep: Wonen, Welzijn en Zorg).

Wat wordt er gedaan om deze agenda te realiseren?

Bij de evaluatie van de Woningwet is uitgedragen met welke wijzigingen in de woningwet de problematiek voor inwoners en corporaties in de G40-steden aangepakt kan worden. In 2019 onder meer middels een brief aan alle fracties van de Tweede Kamer. In de brief werd o.a. opgeroepen om corporaties weer meer investeringscapaciteit te geven om de woningvoorraad te vernieuwen en te verduurzamen. Daarnaast werd er voor gepleit om de procedure, voor bouwen van woningen met een huur (net) boven het sociale segment (middenhuur) te vereenvoudigen voor de corporaties.

Daarnaast wordt er vanuit de themagroep actief gesprek gevoerd met alle relevante ketenpartners op de woningmarkt; Aedes, BZK, AW/WSW, IVBN en de Woonbond. Het doel hierbij is verbanden te leggen en allianties te smeden waarmee de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgaven van de G40-steden  aangepakt en bepleit kunnen worden. Hierbij wordt ook zoveel mogelijk samengewerkt met de G4.

Meer informatie

Nieuws