• Bestuurlijk trekkers: wethouders Adam Elzakalai (Amstelveen) en Maarten Burggraaf (Dordrecht)
  • Contactpersonen: 
    Binnensteden en werklocaties: Rick Naaktgeboren r.naaktgeboren@dordrecht.nl en Tjeerd Leistra t.leistra@oss.nl

De themagroep houdt zich bezig met ruimte voor werken, binnensteden en werklocaties.

Binnensteden

Goed functionerende binnensteden zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor een goed functionerende stedelijke en regionale economie. Bijzondere aandacht blijft nodig voor de veranderende detailhandelsstructuur en de gevolgen die dit heeft voor onze binnensteden. Functies als horeca, cultuur en wonen worden belangrijker. We moeten ondernemers kansen in nieuwe verdienmodellen voor de binnenstad. Onze centra veranderen van een place to buy naar een place to be.

In deze factsheet (pdf) hebben we samengevat wat we doen en wat er nodig is voor een vitale en duurzame binnenstad.

De G40 is partner in de Retailagenda. Een aantal G40 steden neemt deel in de Citydeal dynamische binnensteden.

Meer informatie over

Werklocaties, ruimte voor werken 

Het thema werklocaties is in september 2022 toegevoegd aan de agenda van de G40. De opgaven: slimmer met ruimte omgaan, energietransitie en klimaatadaptatie, betaalbare bedrijfsruimte, functiemenging, circulaire economie, ruimte voor werken in verstedelijkings-strategieën.

In 2023 ligt de focus op ruimte voor werken. Onder druk van de stedelijke woningbouwopgave transformeren veel bedrijventerreinen tot gemengde woonwerkgebieden. Op basis van de ervaring in tien G40-steden bespreken we successen, kansen, knelpunten en wat er nodig is voor voldoende toekomstbestendige werklocaties in de stad.  

In deze factsheet (pdf) hebben we samengevat hoe G40-gemeenten sturen op ruimte voor werk in hun verstedelijkingsopgaven; o.a. de ambities, knelpunten en behoeften.

De G40 is partner in het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen,