De themagroep Sterke Keten is inmiddels zowel bestuurlijk als ambtelijk alweer op gang. Veel gemeenten hebben interesse getoond in deelname aan de themagroep. Op basis van het overdrachtsdocument wordt momenteel gewerkt aan een herijking van de thema’s waarin we ook kijken naar logische dwarsverbanden met andere themagroepen. Een voorbeeld hiervan is het thema ‘human capital’. De krapte op de arbeidsmarkt is dermate fors dat het zowel een economisch als een sociaal vraagstuk is. Zaak is nu om beide domeinen bij elkaar te brengen.

De bestuurlijke aftrap van de themagroep vond plaats op 14 september. Tijdens deze bijeenkomst is ook stilgestaan bij de krapte op arbeidsmarkt. Allereerst heeft Milo Schoenmaker – als voorzitter van de 4e VNG-denktank – de aanwezigen een toelichting gegeven op het rapport Werkende samenwerking. Hier is ingegaan op de essentiële voorwaarden voor een effectieve samenwerking op de regionale arbeidsmarkt. Vervolgens is in aanwezigheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesproken over het Actieplan Perspectief op Werk. Gemeenten zijn in overleg met onder andere werkgevers over de wijze waarop de huidige economische groei zo optimaal mogelijk benut kan worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. De aanwezige gemeenten hebben hun gezamenlijke inbreng en aandachtspunten verwoord om zodoende te kunnen komen tot afspraken met alle betrokken partijen, waaronder werkgevers, de MBO-raad en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee is bestuurlijke aftrap direct benut om op een specifiek thema invulling aan de gezamenlijke lobby.