De themagroep WMO werkt aan  de ene kant aan onderwerpen voor de korte termijn: geënt op de actualiteit en anderzijds aan lange termijnthema’s.

Onderwerpen zijn onder meer:

 • De huishoudelijke hulptoelage
 • Inkoop wijkverpleging
 • Macrobudget beschermd wonen
 • Macrobudget Wmo en invoering objectief verdeelmodel
 • Trekkingsrecht PGB

Thema’s voor de transformatie zijn onder andere:

 • Doorontwikkeling wijkgericht werken
 • Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars
 • Kwaliteit
 • De hele keten GGZ 

Thema’s voor jeugd zijn:

 • Toegang
 • Sturing en bekostiging
 • Kennisinfrastructuur en transformatieagenda
 • Onderwijs en integrale kindcentra
 • Zorglandschap

Zowel de thema’s voor de korte als lange termijn kunnen veranderen wanneer de behoefte verandert.

Wethouder René Peeters (Almere) is de bestuurlijk trekker van de themagroep WMO.