Tijdens de G40 bestuurlijke themabijeenkomst Zorg, Jeugd en Onderwijs vond een interessante uitwisseling plaats tussen bestuurders van gemeenten en Marjanne Sint (voormalig voorzitter van de stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet) over belangrijke ontwikkelingen rondom Jeugd.  

Na de opening en mededelingen door wethouder Corine Dijkstra (tijdelijk voorzitter themagroep ZJO) nam Reinier Lagerwerf (VNG) de deelnemers mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Jeugd. Vervolgens introduceerde Marjanne Sint de voorstellen die zij heeft gedaan in het rapport Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet, die afgelopen april is aangeboden aan de Tweede Kamer, en vertelde wat volgens haar belangrijke zaken zijn om verder te komen in de vraagstukken die nu spelen. De conclusie van haar verhaal was dat de beleidstheorie achter de decentralisatie van de Jeugdwet herziening behoeft, en drie fundamentele keuzes noodzakelijk zijn. Deze betreffen keuzes over de verantwoordelijke van het jeugdbeleid, de reikwijdte van de jeugdwet en tot slot de sturing op aanbieders. De gemeenten beaamden dat een inhoudelijke beweging moet plaatsvinden. Tegelijkertijd benoemen zij de vraag wat je bovenregionaal, regionaal en lokaal moet regelen, ook in het licht van de democratische verantwoording. Ook spreken zij de zorg uit dat de Hervormingsagenda Jeugd nu in een zeer korte tijd wordt opgesteld: het bredere gesprek moet gevoerd blijven worden! Tot slot werden enkele aanpalende thema’s besproken zoals de inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de Jeugdwet, de integraliteit met andere domeinen en de druk op het financiële kader. 

Meer informatie:  Themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs