Op 21 oktober vond een bestuurlijke themabijeenkomst Zorg, Jeugd en Onderwijs plaats. Deze stond in teken van de Hervormingagenda Jeugd. Cathalijne Dortmans (voorzitter Sociale pijler G40 en voorzitter VNG commissie ZJO) nam de deelnemende bestuurders mee in de laatste stand van zaken en het vervolgproces rondom de Hervormingsagenda Jeugd.

De ontwikkeling van de Hervormingsagenda Jeugd nadert in rap tempo haar einde. Een compleet concept van de agenda inclusief uitgewerkt financieel-bestuurlijk kader staat 7 november op de agenda van het BO Jeugd van de VNG. De belangrijkste onderwerpen waar nog zorgen over zijn betreffen: het ontbreken van het grote inhoudelijke verhaal, reikwijdte, kwaliteit en het bestuurlijk-financieel kader. Dit laatste gaat vooral over de duiding van 1 miljard euro aan besparingen, investeringsmiddelen en dekking, risicoverevening en de rol en status van de deskundigencommissie. Wat betreft de uitwerking van de reikwijdte staat het Rijk aan de lat. Daarnaast is regionalisering nog een heikel punt. Het standpunt van aanbieders is 25 regio’s, het standpunt van ministerie van VWS is 42. De belangrijkste conclusie: op inhoud komen gemeenten, Rijk en aanbieders qua standpunt overeen, maar op het gebied van financiën is de discussie nog niet beslecht. 

Vervolgens was ruimte voor uitwisseling en boodschappen vanuit de verschillende G40 steden voor de laatste uitwerking van de agenda. Deze gingen onder andere over administratieve lasten, toegang en rol lokale teams, reikwijdte, financiën en verantwoordelijkheid, communicatie, data en gegevensdeling, normaliseren en de eigen bijdrage. Zorgen werden vooral geuit over de kwestie van regionalisering, geboekte besparingen, en draagvlak en tijd voor implementatie. 

Op 7 november vindt een 2e ronde bestuurlijke overleggen plaats. Op 2 november is een Algemene Ledenvergadering waar al dan niet wordt getekend. In de tussentijd wordt door een gremium van gemeenten G40/G4 en VNG een lobbyreactie voorbereid voor het Kamerdebat Jeugd op 21 november. Tilburg neemt het initiatief voor het overleg.

Meer informatie: thema groep Zorg, jeugd en onderwijs