In de themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs vond op de bestuurlijke netwerkdag een interessante discussie plaats met bestuurders van gemeenten en zorgverzekeraars over een thema dat ons allemaal raakt: een gezond leven voor iedereen.

Na de opening en mededelingen door wethouder Miriam Haagh (voorzitter themagroep ZJO) leidde wethouder Rolph Dols (trekker ZJO subgroep Landelijke samenwerking zorgverzekeraars) de bijeenkomst in met een samenvatting van de propositie 'De winst van het sociaal domein'. Hierin vragen gemeenten aandacht voor drie grote opgaven, waaronder het makkelijker maken van gezond leven.

Bij de bijeenkomst waren eveneens mevrouw Georgette Fijneman (directievoorzitter Zilveren Kruis), de heer Ruben Wenselaar (voorzitter Raad van Bestuur Menzis) en mevrouw Karien van Gennip (voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie VGZ) aanwezig. De heer Wenselaar nam de aanwezigen vervolgens mee in de verkiezingspaper van Menzis, CZ en Zilveren Kruis 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen' en de wijze waarop gemeenten en zorgverzekeraars elkaar kunnen vinden. Ook mevrouw van Gennip deelde haar visie hoe de samenwerking op het gebied van preventie tussen gemeenten en zorgverzekeraars het beste kan worden vormgegeven. Op veel terreinen vinden we elkaar. Zo werd de oproep van de heer Wenselaar dat zorgverzekeraars en G40 gezamenlijk het initiatief moeten nemen om maatregelen te nemen, door de aanwezigen ondersteund.  Verder was er begrip bij de gemeenten voor de wens van de zorgverzekeraars voor meer mandaat binnen de regio’s, maar werd er ook op gewezen dat dit in de praktijk moeilijker realiseerbaar zou zijn. Tegelijkertijd werd opgemerkt dat dat geen belemmering zou moeten zijn om verdere samenwerkingsstappen te zetten en gezamenlijk op te trekken met de gezamenlijke boodschap naar het Rijk.

Alles bij elkaar was het een geslaagde bijeenkomst en zijn we weer een stap verder in onze samenwerking richting een gezond Nederland. 

Meer informatie: themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs.