Tijdens de bestuurlijke netwerkdag op 19 maart is door de themagroep  Zorg, Jeugd en Onderwijs stilgestaan bij twee onderwerpen: de stand van zaken van de Lokale preventieakkoorden en Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs.

Allereerst lichtte Elly Dekker van de VNG toe hoe lokale preventieakkoorden kunnen bijdragen in de versterking van de lokale preventie infrastructuur. Via een aantal aansprekende voorbeelden van G40 gemeenten werd aangegeven hoe gemeenten het verschil kunnen maken. Door afspraken te maken met private en publieke partners kunnen we als G40 gezamenlijk zorgdragen voor een omgeving waarin mensen gezonde keuzes kunnen maken.

Binnen de G40 heeft preventie nog geen expliciete plaats. Bekeken wordt of dit binnen de themagroep ZJO, of mogelijk ook breder binnen de Sociale pijler, meer aandacht kan krijgen. Op de VNG website kunt u verdere informatie vinden via:

Vervolgens nam Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede en inburgering van de gemeente Amsterdam, het stokje over. Via een inspirerende sessie nam zij de aanwezigen mee in het thema Kansen(on)gelijkheid. Op basis van gegevens van de gemeente Amsterdam werd aangetoond dat de opgave rond kansen(on)gelijkheid in het onderwijs onverminderd groot en urgent blijft. De coronacrisis heeft deze kansen(on)gelijkheid niet alleen meer zichtbaar gemaakt, maar ook versterkt. Om dit te bestrijden heeft Amsterdam ervoor gekozen om activiteiten en inzet te clusteren in drie niveaus: een goed basisaanbod, een Amsterdams aanbod en een specifiek aanbod. Met dat laatst wordt onder meer bedoeld dat het soms wenselijk is dat ongelijk wordt geïnvesteerd om gelijke kansen te creëren. Benadrukt wordt dat er ook na het Nationaal Programma Onderwijs meer nodig is. Structurele investeringen en systeemdoorbraken zijn immers noodzakelijk om te zorgen dat er gelijkere kansen komen voor jongeren en kinderen. De aanwezige bestuurders onderschrijven de signalen en de behoefte aan meer structurele investeringen vanuit Den Haag.

Alle aanwezigen zijn het ook met elkaar eens dat kansen(on)gelijkheid geen exclusief probleem is van Amsterdam of de G4, en dat het ook binnen de G40 gemeenten voorkomt. De oproep van wethouder Moorman om als G4 en G40 ('G44') samen op te trekken wordt daarom van harte door de aanwezige bestuurders ondersteund.

De presentaties van Marjolein Moorman en Elly Dekker zijn inmiddels gedeeld binnen de themagroep ZJO. Indien anderen geïnteresseerd zijn in een of beide presentaties, kunt u contact opnemen met Marion Dolmans, secretaris van de themagroep (mh.dolmans@breda.nl).

Meer informatie: Themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs