De  themagroep Omgevingswet zal zich de komende twee jaar richten op de onderwerpen die in de urgentiepiramide zijn benoemd als belangrijke thema’s naar 2018.

 1. Bestuurlijke afwegingsruimte
 2. Flexibiliteit
 3. Rechtsbescherming
 4. Financiële uitvoerbaarheid
 5. Bevoegdheidsverdeling
 6. Implementatie

Met name de implementatie wordt voor de komende periode een belangrijk onderwerp. De fysieke pijler heeft aan de VNG een aanbod gedaan om de VNG hierin op 6 punten te ondersteunen:

 1. G40 (centrum)steden als motor voor de regio actief in te zetten voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet. Goed voorbeeld doet volgen.
 2. Stevige praktijkvoorbeelden en -onderbouwingen op te halen bij gemeentes op bestuurlijk en ambtelijk niveau ter ondersteuning van de veranderopgave.
 3. Mee te denken over de haalbaarheid van de planning van specifieke implementatie-opgaven en de samenhang daarvan met generieke (landelijke) opgaven.
 4. De link tussen theorie en praktijk te leggen.
 5. Pilots uit te rollen en te initiëren in de G40 gemeenten.
 6. Capaciteit (menskracht) en kennis te leveren voor deze grote opgave. Hier zal wel een vorm van financiering voor gevonden moeten.

De VNG heeft positief op het aanbod van de G40 gereageerd. In de maand juni wordt een implementatieplan gemaakt, waarin de G40 een nadrukkelijke rol krijgt. In elk geval komt er een vervolg op de Roadshows.

De wethouders Liesbeth Grijsen (gemeente Deventer) en Mario Jacobs (gemeente Tilburg) zijn de trekkers van de themagroep Omgevingswet.

De ambtelijke secretarissen zijn: Rick Keim en Wim Tijssen

Meer informatie: