Een vitale stedelijke economie is één van de hoofdthema’s van de G40. Inspelen en richting geven aan nieuwe ontwikkelingen als gemeente, de bestuurlijke netwerkdag in Breda leverde veel inspiratie.

Een mooi voorbeeld van de combinatie van digitalisering, klimaatadaptatie en betrokkenheid van bewoners is het project Senshagen in Zwolle. Projectleider Marcel Broekhaar vertelde in de themagroep Smart Cities hoe in de wijk Stadshagen inwoners zelf via sensoren luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind meten. Door deze data kan heel fijnmazig gevolgd worden hoe het klimaat verandert en welke maatregelen wel of niet effectief zijn. Digitalisering en technologisering maakt veel mogelijk. Maar willen we wat kan? Wethouder Wim Willems vertelde over de ethische discussie, die hij voerde met de gemeenteraad van Apeldoorn over Smart Cities aan de hand van de zeven publieke waarden van het Rathenau Instituut; privacy, autonomie, veiligheid, rechtvaardigheid, controle over technologie, menselijke waardigheid en machtsevenwicht.

‘Inspelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt; kansen voor onze beroepsbevolking’ is de titel van een paper over Human Capital. Vijf wethouders willen hier de komende tijd mee aan de slag. Leonie Oosterwaal (Birch) gaf een inleiding waarin ze sprak op haar ervaringen met Human Capital Agenda’s in verschillende regio’s. Een verschil met het traditionele arbeidsmarktbeleid is dat Human Capital Agenda’s zich richten op de hele beroepsbevolking en vaak een samenwerking zijn van triple helix-partners. In de themagroep Sterke Keten van participatie, leren, werken en ondernemen zijn er nog vier thema’s waar groepen wethouders actief mee aan de slag gaan; zoals het speerpunt kwetsbare jongeren. De themagroep gaat kennis uitwisselen, en wil haar netwerk versterken met o.a. de MBO-Raad en de SER. In een brief aan de Tweede Kamercommissie SZW onderschrijft de G40 samen met de G4 de doelstellingen van het wetvoorstel uitwerking Breed Offensief om mensen met een arbeidshandicap een plek op de arbeidsmarkt te bieden, maar maakt de G40 bezwaar tegen nieuwe regelgeving die het bieden van maatwerk door de steden in de weg staat. Voorzitter van de themagroep Mariska ten Heuw wil de dwarsverbanden met de themagroepen Armoede en Schuldhulpverlening en Vergunninghouders (veranderopgave inburgering) aanhalen.   

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de motor van onze economie. De themagroep Ondernemerschap besprak onder voorzitterschap van Ap Reinders (Haarlemmermeer) de voortgang van de MKB Agenda met Jaap Docter (EZK). Om maatwerk in de regio te faciliteren  komt het ministerie van EZK op voorstel van o.a. de G40 op korte termijn met een regeling om maatwerk in de regio te faciliteren (MKB-deal). Joost van Hoorn (Platform31) gaf een toelichting op zijn voorstel voor een kennisnetwerk waarin steden en regio’s van elkaar kunnen leren.

Willemien VreugdenhilTijdens de netwerkdag ook een terugblik op het congres over sociaal ondernemerschap. Om het begrip van sociaal ondernemers en gemeenten voor elkaar te verbeteren overhandigde Stefan Panhuijsen van Social Enterprise NL één van de eerste exemplaren van ‘Samenwerken met sociaal ondernemers, zakboek voor ambtenaren’ aan Willemien Vreugdenhil. In het zakboek veel verwijzingen naar relevante websites, zoals het kennisdossier van Platform31. Voor ondernemers die gemeenten beter willen begrijpen, is tegelijkertijd de ‘Routekaart Samenwerken met de gemeente’ uitgebracht. In de pijler Economie en Werk ook een vooruitblik op de Impact Days, waaraan behalve de G4 dit jaar ook vijf G40 steden meedoen.