Digitalisering is één van de belangrijke transities in de economie. De G40 richt zich op de rol van de overheid; wat kan een gemeente stimuleren en wat kan of moet de gemeente regelen. De gemeente heeft daarbij te maken met bedrijven die voorop (willen) lopen, bedrijven die tot nu toe weinig zijn aangehaakt en inwoners die gevraagd en ongevraagd te maken krijgen met de nieuwe ontwikkelingen, met als vraagstukken het garanderen van de rechtstaat en het eigendom van data. De nieuwe technologische ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden om vraagstukken op het gebied van klimaat, mobiliteit, gezondheid en participatie op een nieuwe manier aan te pakken. Slimme steden werken hierin samen.

De belangrijkste aandachtspunten van de themagroep zijn:

 • Principes voor de digitale samenleving
 • Ethische vraagstukken
 • Inrichten kennisuitwisseling en bewustwording
 • Datagericht werken
 • Samenwerken met andere partners.

 

Een zestal G40-gemeenten wil als koploper fungeren. Daarbij zijn op basis van de inventarisatie door Capgemini van Smart City projecten in de G40-gemeenten zes thema’s benoemd. We nodigen u van harte uit om vanuit uw gemeente hierbij aan te sluiten.

Die thema’s en koplopergemeenten zijn:

 • Smart Living –Dordrecht
 • Smart Governance – Zwolle
 • Smart Citizen – Heerlen
 • Smart Environment – Amersfoort
 • Smart Mobility – Apeldoorn
 • Smart Economy – Helmond

In de bijlage van de brief treft u de thema’s met een beknopte toelichting welke zijn gekoppeld aan de zes koplopergemeenten. Dit is zoals beschreven in het rapport Smart Cities in de G40. In de inventarisatie van Capgemini wordt geconstateerd dat veel pilots op het gebied van digitalisering alleen op lokale schaal plaatsvinden. Door samen te werken en aan te sluiten bij de politiek-bestuurlijke prioriteiten kan meer efficiëntie en slagkracht worden bewerkstelligd. De zes koplopergemeenten zijn daarom op zoek naar andere G40-gemeenten die bij het gekozen thema willen aanhaken. U wordt van harte uitgenodigd om op basis van uw eigen projecten op het vlak van digitalisering aansluiting te zoeken bij een of enkele van de koplopergemeenten.

Bestuurlijke trekkers:

 • Michiel van Willigen (Zwolle)
 • Wim Willems (Apeldoorn)

Contactpersoon: Rolf Tjemmes r.tjemmes@apeldoorn.nl

Agenda:

 •  

Actueel: