Op 28 april 2020 is er een bestuurlijk akkoord bereikt over de nieuwe Wet inburgering. De G40 heeft in nauwe samenwerking met de VNG, G4 en Divosa input geleverd in dit proces. Tussen de VNG en SZW zijn bestuurlijke afspraken gemaakt op de volgende onderdelen:

 1. Financiële afspraken om taken en middelen voor gemeenten in balans te brengen.
 2. Inhoudelijke afspraken die de regierol van gemeenten verstevigen.
 3. Procesafspraken over randvoorwaarden.

Hiermee  zetten we als gemeenten en Rijk samen stappen voorwaarts in de voorbereiding en implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel. De minister verwacht in juni het wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer en het ontwerpbesluit voor het zomerreces in consultatie te brengen.  

Een korte samenvatting van de bestuurlijke afspraken:

1. Financiële afspraken over middelen voor gemeenten.

Gemeenten krijgen structureel 35,2 miljoen euro extra voor de taken die zij uitvoeren onder de nieuwe Wet inburgering. Dit bedrag komt bovenop de middelen die het kabinet bij het regeerakkoord beschikbaar heeft gesteld en het budget dat in het huidige stelsel al beschikbaar is voor de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Naast de structurele middelen stelt SZW ook eenmalig 36,5 miljoen euro beschikbaar voor de invoeringskosten van gemeenten voor het nieuwe stelsel. Dit bedrag wordt aan gemeenten uitgekeerd via de meicirculaire in 2020.

2. Inhoudelijke afspraken die de regierol van gemeenten verstevigen

Om de regierol van gemeenten (kern van de reacties in de consultatiefase) te verstevigen zijn op vier onderwerpen inhoudelijke afspraken en/of aanscherpingen gemaakt. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

 • de leerbaarheidstoets en termijnen voor het opstellen van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) en het wisselen tussen de leerroutes,
 • de relatie met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de afspraken over (voor)inburgering,
 • handhaving, de rol van DUO en gemeenten
 • en prestatiebekostiging.

  3. Procesafspraken over randvoorwaarden
  Er zijn een aantal procesafspraken gemaakt met betrekking tot randvoorwaarden die later in het traject van de VOI aandacht vragen. Samen met de VNG is nadrukkelijk aandacht besteed aan de ‘ondertussengroep’, met als doel om ook inburgeringsplichtige asielstatushouders die niet kunnen profiteren van het nieuwe stelsel te blijven begeleiden. Voor de begeleiding van deze inburgeraars wordt  incidenteel een totaalbedrag van 25,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Daarnaast zijn er procesafspraken gemaakt over de informatievoorziening en de ondersteuning van SZW aan gemeenten hierbij, de monitoring en evaluatie, de bekostiging en verdeling van de middelen aan gemeenten en de uitwerking van de lagere wet- en regelgeving.

Hier vind u de volledige bestuurlijke afspraken.

Meer informatie: Themagroep Vergunninghouders en Asiel