Tijdens de G40 bestuurlijke netwerkdag in de prachtige Floriade in Almere is de eerste bijeenkomst van de themagroep Vergunninghouders en asiel gehouden. Yusuf Çelik uit Tilburg is gekozen als voorzitter en Manouska Molema uit Groningen is gekozen als vice voorzitter van de themagroep en hebben zin om de komende bestuursperiode de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan:

“Steden leveren een belangrijke en betekenisvolle bijdrage om uit de opvangcrisis te komen. In steden ontvangen vrijwilligers, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeente mensen op misschien wel het kwetsbaarste moment in hun leven. Maar er is ook de enorme uitdaging die we hebben om draagvlak te behouden en te creëren voor asielopvang, mensen in te laten burgeren en er voor te zorgen dat er huisvesting beschikbaar is voor alle mensen die dat nodig hebben. Steden moeten alle aandachtsgroepen van een woning voorzien, waaronder statushouders, maar ook andere woningzoekenden. Hierin is het steeds zoeken naar een balans."  De voorzitters van deze themagroep willen samen met deelnemers nadenken over hoe we vanuit een crisisaanpak naar duurzame aanpak kunnen komen en wat de rol van de steden daarbij kan zijn. "Een aanpak waarbij we mensen die een toevlucht tot ons land zoeken een goede start en integratie kunnen bieden en ervoor kunnen zorgen dat de gevestigde inwoners in onze stad dit ondersteunen. In de themagroep delen we ervaringen, blokkades, uitdagingen en kansen met elkaar, om van elkaar te leren, en ook de betrokken partners uit de asielketen te voeden vanuit onze stedelijke praktijk. In de steden wonen en leven mensen met elkaar en juist uit de steden halen we dus op hoe het beter kan.”

Tijdens de eerste bijeenkomst is een inventarisatie gedaan en besproken welke onderwerpen met prioriteit opgepakt moeten worden. Het gaat hierbij om onder meer de volgende onderwerpen: politieke maatregel op nareis, draagvlak in de samenleving, succesvolle integratie, het vormgeven van een doorgaande lijn, communicatie met het COA, de verdeelsleutel ten behoeve van de asielopvang, knellende regelgeving ten aanzien van huisvesting voor statushouders en de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV).  Met de voorzitters is afgesproken dat er op korte termijn een werkplan en een lobbyplan wordt opgesteld. De themagroep werd helaas niet druk bezocht en vanuit de leden die wel aanwezig waren werd dringend de oproep gedaan aan bestuurders, maar vooral aan burgemeesters om zich bij deze themagroep aan te sluiten!

Tot slot is er voor de themagroep een aparte website opgesteld waar alle informatie op te vinden is en waar zowel ambtenaren als bestuurders zich via het contactformulier kunnen aanmelden voor de themagroep vergunninghouders en asiel: www.g40vena.nl.