Nieuws

Nationaal Groeifonds investeert 85 miljoen euro in samenwerking rondom slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing

De Ministerraad besloot vrijdag 24 februari op advies van het Nationaal Groeifonds om 85 miljoen euro te investeren in het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking, over de totale looptijd van 5 jaar. Het bedrijfsleven draagt aanvullend 42 miljoen euro bij. In het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem werken G40 gemeenten samen met andere overheden, de ministeries van IenW en BZK en bedrijven. Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld, om zo het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen.

Transities vereisen samenwerking 
In het Coalitieakkoord zijn scherpe doelen vastgelegd voor 2020 op het gebied van klimaat, woningbouw en stikstof. In de komende 7 jaar moet de CO₂-uitstoot met minimaal 55 procent zijn verminderd, de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd en er moeten 900.000 extra woningen bijkomen, zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing. Dit vraagt om publiek-private samenwerking en om coördinatie tussen Rijk en medeoverheden, en de maatschappelijk verantwoorde inzet van informatietechnologie. Op die manier bieden de transities kansen om het verdienvermogen van Nederland te versterken en de brede welvaart te bevorderen.

Nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld
Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Het ecosysteem investeert in intelligente toepassingen, versnelde kennisopbouw en vertrouwde data-ontsluiting tussen de deelnemende partijen, op maatschappelijk verantwoorde wijze. Beleid, investeringen in het fysieke domein en informatietechnologie worden in samenhang ingezet, om het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen. Voorzieningen in werk, onderwijs en zorg worden daardoor beter bereikbaar: slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing worden met behulp van het ecosysteem versneld.

Kansen om leefbaarheid te verbeteren
Concreet biedt het ecosysteem mogelijkheden om bijvoorbeeld deelmobiliteit slimmer te organiseren. Denk daarbij aan gebieden waar de parkeernorm verlaagd wordt, omdat binnenstedelijk nieuwe woningen worden gerealiseerd. Minder parkeergelegenheid heeft direct invloed op de verkoopbaarheid van woningen, het rendement op investeringen, het woongenot, verplaatsingsmogelijkheden en het vestigingsklimaat. Bewoners willen graag soepel naar hun werk, de kinderopvang en sport: dat is met bijvoorbeeld deelmobiliteit op een nabijgelegen hub goed te organiseren. Dat vereist inzicht in actuele beschikbaarheid van verschillende soorten vervoermiddelen, de tarieven en aansluitingen. Het vraagt ook om samenwerking, databeschikbaarheid en data-uitwisseling tussen projectontwikkelaars, bouwers, corporaties, hub-exploitanten, deelmobiliteitsaanbieders en gemeenten. Het ecosysteem maakt dit mogelijk.

Een andere mogelijke toepassing van het ecosysteem is het versterken van de zelfsturing en zelforganisatie door bewoners en bedrijven. De platformtechnologie biedt kansen tot coöperatievorming, of bijvoorbeeld de omschakeling van een leasevloot naar een mobiliteitsbudget. In de woningbouw creëert het systeem kansen voor een netwerk van bouwhubs, ter vermindering van het aantal transportbewegingen en uitstoot en betere verkeersveiligheid. Dankzij het ecosysteem is verantwoorde datatoegankelijkheid en samenwerking mogelijk.

Betere bescherming en sneller opschalen 
et DMI-ecosysteem is een samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de Ministeries van IenW en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. Bedrijven kunnen dankzij het ecosysteem nieuwe, slimme businessmodellen ontwikkelen en sneller opschalen en daarmee markt maken. Burgers en bedrijven worden beter beschermd tegen privacy inbreuken en niet-transparante algoritmen.

G40 themagroep slimme duurzame verstedelijking
De voorzitters van de themagroep Slimme duurzame verstedelijking, Marco Wenzkowski (wethouder gemeente Apeldoorn) en Maarten Burggraaf (wethouder gemeente Dordrecht) zijn blij met de toekenning:

"Samen kom je verder! Ook goed nieuws voor Apeldoorn en Dordrecht als groeigemeenten én koplopers binnen de G40 op dit onderwerp. Een goede bereikbaarheid en slimme oplossingen daarvoor staan hoog op onze agenda. Mooi dat we dit nu met alle samenwerkingspartners verder kunnen brengen."