Met het position paper Integrale Uitvoeringsagenda, van asiel tot en met integratie, vraagt de VNG, samen met de G40 en andere gemeentelijke netwerken, aandacht voor een integrale aanpak van de opvang van asielmigranten en huisvesting en integratie van vergunninghouders.

De opvang, huisvesting en integratie zijn belegd bij de ministeries van JenV (opvang), BZK (huisvesting) en SZW (integratie). Ontwikkelingen op de ene opgave, hebben direct gevolgen voor de andere opgaven. Daarom is een integrale aanpak tussen de verschillende departementen noodzakelijk en willen gemeenten samen met het Rijk als één overheid optrekken. Samen met alle betrokken partners moet het Rijk ervoor zorgen dat de samenhang in de opgaven van opvang, huisvestiging en integratie wordt geborgd.

De VNG heeft samen met de G4, G40 en Divosa een position paper opgesteld als antwoord op de verantwoordelijkheden die vanuit het Rijk binnen de drie genoemde opgaven bij gemeenten zijn gelegd.

Theo Weterings van Tilburg, voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, en burgemeester van Tilburg: “Verschillende departementen zijn met de opgaven voor asielopvang, huisvesting en integratie bezig. Maar voor gemeenten is het uitgangspunt dat het over een en dezelfde persoon gaat: één mens, één mensenleven laat zich niet opsplitsen in stukjes. Wij maken ons er hard voor dat je als asielzoeker in de regio een plek krijgt, waar je ook als statushouder kan worden gehuisvest, zodat je samen met de gemeente zo snel mogelijk aan je inburgering kan beginnen.”

Opvang en huisvesting als basis

In de integrale benadering vormen opvang en huisvesting de basis. Als aan deze twee basisvoorwaarden is voldaan, kunnen asielzoekers en statushouders sneller verbinding maken met de maatschappij en met de beschikbare woonmogelijkheden en sociale netwerken. Met de juiste ondersteuning doen deze groepen daarna volwaardig mee in de samenleving. Hiermee kunnen gemeenten ervoor zorgen dat er draagvlak is en blijft in de samenleving, voor zowel opvang van asielzoekers alsook huisvesting, integratie en acceptatie van vergunninghouders.

Propositie Sociaal Domein

De integrale uitvoeringsagenda hangt nauw samen met de propositie 'De winst van het sociaal domein'. In deze propositie vragen gemeenten de aandacht van het Rijk voor drie nauw met elkaar samenhangende pijlers:

  1. het herstellen van bestaanszekerheid
  2. het vergroten van kansengelijkheid
  3. het makkelijker maken van gezond leven

Juist bij ‘asiel tot en met integratie’ begint het met bestaanszekerheid, een dak boven je hoofd, een basisinkomen, en vervolgens de kans op opleiding en werk en een goed en gezond leven.

Randvoorwaarden

Voor de uitvoering van grote opgaven zoals de Integrale Uitvoeringsagenda vragen gemeenten:

  • voldoende structurele  middelen om gedecentraliseerde taken uit te voeren en de financiële tekorten bij gemeenten weg te werken
  • goede bestuurlijke verhoudingen, waarbij we als één overheid gezamenlijk de opdracht voor één sterk sociaal domein oppakken, met ruimte voor ieders rol en verantwoordelijkheid.

De kabinetsformatie is hét moment om hierover afspraken te maken. 

 

 

Meer informatie over de themagroep Vergunninghouders en Asiel