De wethouders duurzaamheid voerden op 23 mei een levendige discussie over een motie Klimaatakkoord voor de VNG ledenvergadering, de nieuwe Warmtewet in wording en de uitwerking van het nationaal programma Regionale Energie Strategieën (RES).

De bestuurders besloten een motie Klimaatakkoord te ondersteunen die wordt ingediend op de VNG ledenvergadering. Met de motie roepen de indieners de VNG op om het regeringsstandpunt op het Klimaatakkoord te behandelen op een extra VNG-ledenvergadering. Daarnaast belicht de motie een aantal zorgpunten rond onder meer betaalbaarheid en regelgeving van warmtenetten. Van dit punt is tevens geconstateerd dat dit nu al uitwerking behoeft vanwege een Warmtewet-consultatie die na het reces wordt verwacht. Daarom is besloten om direct na het reces een bestuurlijke bijeenkomst te houden waarin de G40-reactie op de Warmtewet wordt voorbereid.

Ook is er uitgebreid gesproken over de uitwerking van de dertig regionale energie regio’s. Er bestaat grote zorg over het proces dat door het Rijk is uitgerold en onduidelijkheid over mandaat. De vrees bestaat dat de optelsom van alle lokale energieplannen niet leidt tot de maximale energie inzet in de RES-regio’s. En de ruimte om met inwoners de participatie over de energie maatregelen deugdelijk te voeren ontbreekt, waardoor het draagvlak van maatregelen op voorhand onzeker lijkt. De VNG, als coördinator van het nationaal programma RES, wordt nadrukkelijk gevraagd om aan te geven hoe hiermee wordt omgegaan en wat het Rijk kan bieden aan ondersteuning. Wethouders van de G40 hebben aangedrongen om te komen tot een rijksbrede energiecampagne, die gemeenten ondersteunt in het uitzetten van alle energie maatregelen. Nu heerst het gevoel dat gemeenten hierop los van de overheid opereren.