Een veilige stad

Veiligheid is een basisvoorwaarde om prettig te kunnen leven in een stad. Daarom is en blijft veiligheid een prioriteit voor de G40. Veiligheid maken we samen. Samen met de diverse onderdelen binnen onze gemeenten maar ook met de diverse veiligheidspartners in de stad zoals de politie en het OM, maar ook met onze partners in de zorg, economie, huisvesting, et cetera. 

Preventie is belangrijk, maar als we het niet met preventie redden, zullen we ook repressief moeten kunnen optreden. Voldoende middelen en capaciteit is hiervoor nodig. Als G40 blijven we daarom kritisch hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oppakken. Daarom hebben we zowel een ambtelijke als een bestuurlijk werkgroep die de veiligheidsproblematiek van de steden bespreken en indien nodig de belangen van de G40 behartigen.

De G40 veiligheidsagenda (2019-2022) 
De komende jaren zijn vier speerpunten op veiligheid geformuleerd:

  1. Integrale wijkaanpak, met aandacht voor leefbaarheid én veiligheid.
  2. Versterking van de bestuurlijke en sluitende integrale aanpak van ondermijning.
  3. Het realiseren van een betere verbinding en samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein, met name daar waar het gaat om inwoners met multiproblematiek.
  4. Integrale aanpak van cyberveiligheid, het tegengaan van cybercriminaliteit en het verhogen van cyberweerbaarheid onder inwoners & ondernemers.

De ambtelijke en bestuurlijke werkgroep
De ambtelijke en bestuurlijke G40 werkgroep Veiligheid komen elk vier keer per jaar bijeen. De bestuurlijke werkgroep vergadert op de bestuurlijke G40-dagen. De ambtelijke G40 werkgroep vergadert minimaal 2 weken voor de bestuurlijke werkgroep.

De bestuurlijk trekker van de G40 werkgroep Veiligheid is Jos Wienen, burgemeester van Haarlem. Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke G40 werkgroep Veiligheid worden ondersteund door het CCV (Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid). U kunt hierover contact opnemen met Nienke van Zelst nienke.vanzelst@hetccv.nl