Op 10 februari vond een bestuurlijke themagroep Zorg jeugd en onderwijs plaats. De bijeenkomst stond in teken van de Hervormingsagenda Jeugd. Voorafgaand aan het gesprek hadden 30 gemeenten een uitvraag ingediend: wat doe je al op de maatregelen in de Hervormingsagenda Jeugd? Welke goede voorbeelden zijn er? De uitvraag liet zien dat gemeenten op vele onderwerpen van de agenda al hard aan het werk zijn. De focus bij veel gemeenten ligt op een domeinoverstijgende gezinsgerichte aanpak en dus minder op alleen maatregelen binnen het jeugddomein. Daarvoor is echter wel passende wetgeving nodig en een passend financieel kader. We hebben afgesproken dat er vanuit dit gemeenteperspectief een gezamenlijke kernboodschap gaat komen waarmee bestuurders het gesprek aangaan met Eerste en Tweede Kamerleden over het nut en de noodzaak van een Hervormingsagenda Jeugd.  

Ook wordt uit de uitvraag duidelijk dat wát we doen nog erg versnipperd is en wat goed werkt niet wordt opgetild en (landelijk) verder gebracht. De bestuurders spraken daarom over de vraag wat er nodig is om collectief meer stappen te zetten, ook lós van de discussie over de Hervormingsagenda Jeugd. Als resultaat van de themagroep is afgesproken dat we als regio's en gemeenten op bepaalde thema's meer en niet vrijblijvend van elkaar  gaan leren.