Tijdens de bestuurlijke netwerkdagen van de G40 kwam de Pijler Economie en Werk voor het eerst bij elkaar in de nieuwe samenstelling. De wethouders willen samen slimmer worden en samenwerken met landelijke koepels en ministeries. De thema’s voor de komende bestuursperiode: MKB en economische vernieuwing, Vitale binnensteden en werklocaties, en de Sterke keten van leren, werken en ondernemen.

De pijler Economie en Werk startte donderdag in De Landdrost met een mooi uitzicht over Almere en wijde omgeving. Naast een aantal bekende, waren er ook veel nieuwe gezichten in de pijler. Programmamanager Frans Nauta (Almere) vertelde over de kenniseconomie en campusontwikkeling in Almere. De wethouders gaven een korte schets van de economie van hun stad, vertelden waar ze trots op waren, en wat ze als uitdaging zien. Mooi om te zien was dat wat voor de éne gemeente nog een uitdaging is, in een andere gemeente als succesvol was aangepakt. De steden kunnen dus veel van elkaar leren. Ook werd de reactie van de VNG op Prinsjesdag besproken; zorgen over de stijgende lasten voor het MKB, de aandacht voor het brede MKB (onder andere in de stadscentra), en het versnipperde arbeidsmarktbeleid. De pijler gaat de komende periode werken met drie themagroepen:

 • MKB en economische vernieuwing, met als trekker Yvonne Salvino (Sittard-Geleen)
 • Vitale binnensteden en werklocaties, met als trekker vicevoorzitter Adam Elzakalai (Amstelveen)
 • Sterke keten van leren, werken en ondernemen. Carine Bloemhoff (Groningen) en Raymond Wanders (Emmen) gaan door als trekker van deze themagroep

Frank den Brok (Oss) was al eerder gekozen als voorzitter. Hij bewaakt brede welvaart als overkoepelend thema, en legt de verbinding met het bestuur en de andere pijlers van de G40.  

netwerken

Op vrijdag kwamen de themagroepen bij elkaar op het Floriade terrein.

 • MKB en economische vernieuwing
  Een aantal steden wil concreet aan de slag om MKB-ondernemers te ondersteunen in hun opgave om concurrerend te zijn in de klimaat-neutrale, inclusieve en digitale economie van de toekomst. Meer informatie: Denis Crompvoets denis.crompvoets@sittard-geleen.nl
 • Vitale binnensteden en werklocaties
  Werklocaties is nieuw op de agenda van de G40. De opgaven: Slimmer met ruimte omgaan, energietransitie en klimaatadaptatie, betaalbare bedrijfsruimte, functiemenging, circulaire economie, ruimte voor werken in verstedelijkings-strategieën. In de themagroep veel nieuwe wethouders op het raakvlak van economie en ruimte. Vitale binnensteden blijft een belangrijk onderwerp; transformatie en nieuwe verdienmodellen. Er wordt gewerkt aan een Citydeal. Meer informatie: Tjeerd Leistra tjeerd.leistra@vng.nl
 • Sterke Keten van leren, werken en ondernemen
  De themagroep gaat met veel nieuwe deelnemers door met een beproefd concept. Besproken werd het werkplan voor de komende periode; met als onderwerpen een leven lang ontwikkelen, regionale human capital agenda’s, de doorontwikkeling van de arbeidsmarktregio’s, bestaanszekerheid, herziening van de regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De wethouders wisselden ervaringen uit over de aanpak van energiearmoede. Meer informatie: Wim Ravenshorst wim.ravenshorst@groningen.nl

Alle themagroepen gaan aan de slag om doelen ten aanzien van kennisdeling, -ontwikkeling en lobby te formuleren, zodat we tot goede speerpunten voor de pijler in deze bestuursperiode komen. De sfeer in de bijeenkomsten was positief en enthousiast. Dat houden we graag vast.

Bestuurders die niet bij de netwerkdagen aanwezig waren en wel interesse hebben om deel te nemen aan een of meer themagroepen, kunnen zich daarvoor aanmelden bij Tjeerd Leistra (secretaris pijler Economie en Werk) door een mail te sturen aan tjeerd.leistra@vng.nl