Nieuws

Wethoudersbijeenkomst Social Return

Op vrijdag 2 juni gingen G32-wethouders samen met vertegenwoordigers van werkgevers,  werknemers en cliënten  in gesprek over social return. Expert Rombout Jas gaf een inleiding op het thema. Vervolgens legden Dordrecht en Eindhoven uit hoe er in hun steden vorm wordt gegeven aan social return.  Daarna was er ruimte voor discussie.

De bestuurders benadrukten dat gemeenten, werkgevers en Rijk samen moeten optrekken in de vraagstukken rond social return. Pas als deze partijen gezamenlijk investeren en in gesprek gaan, kunnen er echte stappen worden gezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te helpen. Social return moet daarbij integraal worden bekeken, als onderdeel van het totale re-integratiebeleid.

De bestuurders zien het 10-puntenplan dat VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland hebben opgesteld in het kader van de 100.000-banenafspraak  als mooi startpunt in de discussie rond social return, maar hebben nog wel een aantal nuanceringen en aanvullingen. De bestuurders benoemen de volgende belangrijke uitgangspunten op het gebied van social return: organiseer onderling vertrouwen tussen gemeenten en werkgevers, stel regels op regionaal niveau op en versimpel aan de voorkant: werk aan één arbeidsmarkt, zonder verschillende doelgroepen. Deze uitgangspunten worden ambtelijk verder uitgewerkt, daarna wordt gekeken welke vervolgstappen wenselijk zijn.

Een verslag van de bijeenkomst volgt.