Nieuws

Was-wordt-lijst: G32 vergelijkt bestaande wetgeving fysiek domein met nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet komt er aan. Na de transitie in het sociaal domein is dit een majeure verandering in het fysieke domein; zelfs de grootste nieuwe verandering sinds de grondwet. De stelselherziening kenmerkt een enorme verlichting van de regeldruk, verbeterde samenwerking tussen de verschillende overheidslagen en ketenpartners, meer bestuurlijke afwegingsruimte en meer mogelijkheden voor maatwerk. Onze gezondheid, omgevingsveiligheid, de bescherming van ons cultureel erfgoed en de kwaliteit van de leefomgeving staan centraal.

Speciaal voor bestuurders en ambtenaren, maar ook voor hun ketenpartners, voor inwoners en ondernemers is door de G32 en de gemeente Haarlem een vergelijking gemaakt tussen het huidige omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet met AMvB’s; de ‘was-wordt-lijst’. Hoe is de regelgeving binnen het fysiek domein nu geregeld, maar vooral, hoe zit dat straks? Deze ‘was-wordt-lijst’ is op donderdag 10 november aangeboden aan minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen door Jop Fackeldey, voorzitter van de fysieke pijler van de G32.

De 26 wetten die door de Omgevingswet worden vervangen en de vele AMvB’s en Ministeriële regelingen die worden aangepast, dienen als stimulans voor dit gedachtegoed of dwingen ons om de leefomgeving op een andere manier te ontwikkelen en te beschermen. 

Jop Fackeldey: “In aanloop naar de invoering van de omgevingswet organiseert de G32 samen met de VNG en RWS in het kader van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet roadshows. Daar kwam de behoefte aan het licht naar een ‘was-wordt-lijst’.  Niet alleen de Nederlandse bestuurders en ambtenaren worden in hun taken en bevoegdheden geraakt door de nieuwe wet, maar ook ketenpartners, inwoners en ondernemers. De meest gestelde vraag is dan ook: ”Wat verandert er nou precies voor mij als de Omgevingswet er is?” 

De ‘was-wordt-lijst’ probeert antwoord op die vraag te geven. Omdat nog niet alle aanvullende wetten beschikbaar waren ten tijde van deze zoektocht, zal deze verkenning niet volledig zijn. Toch is geprobeerd om zo duidelijk en helder mogelijk het verschil weer te geven tussen het huidige omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet. Het verhaal is opgebouwd vanuit de nieuwe instrumenten van de wet, deze bieden houvast en structuur aan de vergelijking. Er is aandacht geschonken aan de inhoudelijke veranderingen, proceswijzigingen en procedure aanpassingen. Daarnaast is aangegeven waar het één en ander te vinden is binnen het huidige recht en de aankomende wet.

Jop Fackeldey: Wij zijn heel trots op deze lijst. We denken dat het zowel bestuurders als ambtenaren van gemeenten kan helpen hun weg te vinden in de nieuwe wet. Veel informatie hebben we mogen ontvangen via G32 en VNG. En de gemeente Haarlem heeft de stageplaatsen beschikbaar gesteld aan drie masterstudenten Bestuursrecht aan de Universiteiten van Leiden en Amsterdam. Met vereende krachten hebben we een zo leesbaar mogelijk en thematisch ingericht document opgesteld, dat als informerend naslagwerk gebruikt kan worden.

Zie: Vergelijkend rapport Omgevingswet (pdf)