Nieuws

Update Lokale Monitor Wonen

Vorig jaar in oktober is de Lokale Monitor Wonen gelanceerd. Eind januari kunnen gemeenten hun eigen gemeentelijke rapportage vinden op Waarstaatjegemeente.nl onder de tegel Lokale Monitor Wonen.

De monitor wordt door gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen veelvuldig geraadpleegd. Dit bracht een aantal punten naar voren die een aanpassing van de monitor noodzakelijk maakte. Het gaat hierbij om:

  1. Bij het aanleveren van de gegevens van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bleek dat er onduidelijkheid was of het hier gaat om kale huur of de rekenhuur. Om deze belangrijke data toch te kunnen invoeren is door het onderzoeksbureau ABF een inschatting gemaakt van het soort huur en is de data waar nodig aangepast.
  2. De huur- en woonquote bevatten alle huishoudens in corporatiewoningen. Voor de Lokale Monitor Wonen is dit nu geselecteerd op huishoudens met een inkomen boven 90% van het sociaal minimum.

De cijfers zijn op basis van bovenstaande punten op 19 januari aangepast.
De landelijke rapportage wordt ook aangepast. Verwacht wordt dat de aangepaste landelijke rapportage eind januari/begin februari gepubliceerd wordt op waarstaatjegemeente.nl.

De samenwerkende partijen Aedes, Woonbond, G4, G32, VNG en KING publiceren in mei de nieuwe cijfers in de Lokale Monitor Wonen 2017.