Nieuws

Tweedaagse startconferentie in teken nieuwe bestuursperiode

Het fotoverslag geeft de sfeer tijdens de tweedaagse startconferentie van de G40 op 14 en 15 juni aan het Veluwemeer bij Putten uitstekend weer. Het was een interessant programma voor de deelnemers, waarbij zij ruimte kregen om tijdens de lunch en het diner informeel nader kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en over en weer verwachtingen uit te spreken.

De bijeenkomst stond in het teken van een nieuwe bestuursperiode in de steden. Immers, in veruit de meeste steden zijn inmiddels nieuwe colleges van B&W aangetreden. Burgemeesters blijven uiteraard op hun post, maar in het wethoudersgilde zijn de nodige wisselingen van de wacht geweest.

Tijdens de tweedaagse kregen de nieuwe wethouders inzicht in de structuur en de werkwijze van de G40. Bovendien konden zij direct meepraten over tal van onderwerpen die werden besproken in de themagroepen en in de Sociale Pijler, de Fysieke Pijler en de Pijler Economie en Werk van de G40.

lunch netwerkbijeenkomst G40

Urgentie is groot

Volgens voorzitter Ferd Crone van de G40 werd de startconferentie precies op het goede moment gehouden. Immers, juist nu is de urgentie hoog om met elkaar te overleggen over de vraagstukken waar de grote steden antwoord op moeten geven. Denk aan de energietransitie, de tekorten in het sociaal domein, de woonagenda, de aanpak van ondermijning en stedelijke veiligheid, regionale samenwerking, vitale binnensteden en het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Nog dit jaar wil het Rijk op veel van deze onderwerpen grote stappen zetten en daarbij wordt veel inzet van de nieuwe colleges van B&W in de grote steden verwacht. Dan is het goed dat de grote steden samen optrekken in de G40, hun positie bepalen en van elkaar kunnen leren. De tweedaage vormde dan ook een prima gelegenheid om de agenda te bepalen voor de invulling van het stedennetwerk voor de komende periode.

zaal netwerkbijeenkomst G40

Samenwerking

Dat de G40 intensief samenwerkt met andere (vertegenwoordigende) organisaties bleek uit de aanwezigheid en bijdragen van onder meer de VNG en het ministerie van BZK op de tweedaagse. Zo namen VNG-voorzitter Jan van Zanen en directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen Chris Kuijpers van het ministerie van BZK tijdens een plenaire sessie deel aan een discussie met Ferd Crone over de pro’s en contra’s van het Interbestuurlijk Programma (IBP).

 crone, van zanen, kuijpers

Tijdens dezelfde plenaire bijeenkomst gaven de aftredende voorzitters Jop Fackeldey en Jeroen Olthof inzicht in de werkwijze van respectievelijk de Fysieke Pijler en de Sociale Pijler. Willemien Vreugdenhil deed dat voor ‘haar’ Pijler Economie en Werk. Algemeen directeur Hamit Karakus van Platform31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio, liet zien welke werkzaamheden zijn organisatie verricht voor de G40.

fackeldey olthof vreugdenhil karakus

Diverse presentaties

De bijeenkomsten van de pijlers en de themagroepen boden ruimte aan presentaties van diverse externe deskundigen en vertegenwoordigers van relevante organisaties. Hier waren ook bestuurders van de G40 actief. Zo leidden DB-leden Ferd Crone en Jos Wienen een bijeenkomst over een nieuwe opzet van een integraal veiligheidsoverleg voor burgemeesters en wethouders waarin op informele wijze kennis en expertise kunnen worden uitgewisseld.

themagroep duurzaamheid

DB-lid Milo Schoenmaker gaf een preview van de uitkomsten van de 4e VNG Denktank, een commissie van vertegenwoordigers uit het lokale bestuur, rijk en provincies, bedrijfsleven, UWV en onderwijs, die zich over het thema regionale samenwerking heeft gebogen. De bevindingen van de denktank zijn vastgelegd in een wetenschappelijke publicatie en een praktische handreiking voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren. Beide documenten worden eind juni tijdens het VNG Congres in Maastricht overhandigd aan de voorzitter de VNG. Belangrijke opbrengst is een routekaart voor regionale samenwerking, bedoeld als inspiratiebron voor zowel nieuwe als zittende lokale bestuurders.

Een opvallende bijdrage die tot nadenken stemde, kwam van futuroloog en econoom Peter van der Wel. Hij schetste met de inzet van veel voorbeelden en beeldmateriaal de almaar toenemende invloed van innovaties en andere technologische ontwikkelingen op het leven in de stad. Van mobiliteit tot zorg, van wonen tot ambtelijke organisatie en bedrijfsleven, overal zullen innovaties binnen afzienbare tijd leiden tot veranderingen in het dagelijks leven van stadsbewoners. En dus ook van hun stadsbestuurders.

futuroloog peter van wel

Pijlervergaderingen

De tweede dag van de startconferentie stond in het teken van de bijeenkomsten van de drie pijlers Fysiek, Sociaal en Economie en Werk. Bestuurders konden kennismaken met elkaar en met belangrijke stakeholders binnen het werkgebied van de pijler. Een zeer actueel onderwerp op de bijeenkomst van de Sociale pijler was een verkenning van de concept-moties in het kader de bespreking van het Interbestuurlijk Programma (IBP) op de Algemene Ledenvergadering van de VNG.

Door de drie pijlers werden ook de voordrachten bepaald voor de nieuwe voorzitters en vice-voorzitters van de pijlers. Harriët Tiemens (Nijmegen) is voorgedragen  als voorzitter van de Fysieke Pijler en Maaike Veeningen (Almere) als vicevoorzitter. Mattias Gijsbertsen (Groningen) is voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de Sociale Pijler met Marleen Damen (Leiden) als vice-voorzitter. Willemien Vreugdenhil (Ede) is opnieuw voorgedragen als voorzitter van de Pijler Economie en Werk, geflankeerd door Pieter Meekels (Sittard-Geleen). In de vergadering van het Algemeen Bestuur op de eerstvolgende G40 netwerkdag in Arnhem op 27 september zullen deze voordrachten ter instemming aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

voorzitters pijlers G40

Harriët Tiemens (Fysieke Pijler), Mattias Gijsbertsen (Sociale Pijler) en Willemien Vreugdenhil (Pijler Economie en Werk)

Foto's: Bert Vos, Ede.
Foto's pijlervoorzitters: gemeenten Nijmegen, Groningen en Ede.