Nieuws

Terugblik ambtelijke netwerkdag in Deventer

Met veel genoegen blikken we terug op de drukstbezochte ambtelijke netwerkdag ooit van de G40. Ongeveer 200 collega’s kwamen op woensdag 24 april bijeen om over een keur aan onderwerpen informatie en inzichten uit te wisselen, kennis op te halen, gezamenlijk plannen te maken en vooral om te netwerken. En dat alles in de prachtige ambiance van de mooie Hanzestad Deventer!

Gemeentesecretaris Jan Peter Wassens verwelkomde ons met mooie woorden over het G40-netwerk en natuurlijk over Deventer. Hij zette zijn woorden kracht bij door ons uit te nodigen om vooral nog eens terug te komen. Jetske Krol, onze G40-lobbycoördinator en Aukje Ravensbergen van WePublic gaven daarna een korte toelichting op het lobby-, public affairs- en communicatieplan van de G40. Inspanningen van collega’s hebben tot een mooi resultaat geleid waaruit dan weer de nodige acties volgen en zijn gevolgd.

 

Eind 2023 besloten we om het thema ‘migratie’ de aandacht te geven. Via een aantal stappen verkennen we wat hierover vanuit stedelijk perspectief ons verhaal is. Op deze ambtelijke netwerkdag was het Jaco Dagevos, senior onderzoeker bij het SCP en buitengewoon hoogleraar ‘Integratie en migratie’ aan de EUR, die ons mee de diepte innam. Hij liet ons goed het verschil zien tussen de feitelijke cijfers van de verschillende soorten migratie en de plek die ‘migratie’ in het actuele maatschappelijk debat heeft gekregen. Bekijk zijn presentatie (pdf).

De Sociale pijler

In de Sociale Pijler hebben we stil gestaan bij de speerpunten uit ons Public affairsplan G40 en namen Bert Roes en Jeannette de Ridder ons mee in de strategische lijnen rond Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Gezond leven makkelijker maken vanuit de propositie Waarde van het sociaal domein. Vraagstukken als 'moet bestaanszekerheid voorliggend zijn' en 'wat betekent dat voor de toegang'' kwamen voorbij. De Sociale Pijler benadrukt het belang van een lange termijnvisie in het licht van de ontwikkelingen en trends die we zien en denkt graag mee met VNG om te kijken wat nodig is. 

Een verdieping van de opgave Bestaanszekerheid vond plaats in een gezamenlijke sessie van Armoede en schulden en Sterke keten als vervolg op een eerdere bijeenkomst waar het manifest ‘Geen pleisters meer’ maar de basis op orde een mooi resultaat van is. Met Divosa en VNG is er ook in relatie tot Agenda Stad gekeken wat er daarnaast op de korte of middellange termijn al veranderd kan worden om de inkomenszekerheid en werk, scholings -en ondersteuningszekerheid van inwoners te verbeteren. Ook hier was een gedeelde constatering dat er twee snelheden zijn waarlangs moeten blijven werken:

  • inzet op de lange termijn: systeemverandering en 
  • het maatwerk dat we als gemeenten doen en wat nodig is, zolang de basis nog niet op orde is

Dat  moet terug blijven komen in onze lobbyboodschap. 

Een zeker bestaan, als het gaat om Eerst een Thuis en Wonen met begeleiding in de wijkstond centraal in de gezamenlijke sessie van de themagroepen Woningmarkt, Zorg, jeugd, onderwijs en Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ). Met VNG, Stichting Eropaf! en Platform31, is ingezoomd op de vormen van wonen met begeleiding in de wijk: de handreiking van Platform31 en de monitoring. 

Binnen de themagroep Vergunninghouders en asiel is stilgestaan bij de actualiteit van de centrale thema's. We hebben onder andere gesproken over de knellende asielopvang, (oproepen tot) aanvullende vormen van opvang in overleg met Rijk en partners en de situatie rondom de derdelanders. We namen kennis van de laatste ontwikkelingen en deelden goede tips en voorbeelden uit. Ook is stilgestaan bij het jaarplan van de themagroep, waarbij de verschillende projecten die deelnemers gezamenlijk oppakken aan de orde kwamen. Met de VNG bespraken we het proces van de gezamenlijke lobby. Tenslotte blikten we vooruit op de Bestuurlijke Netwerkdag van 29 mei, waar ook het thema migratie centraal staat bij de opening. 

Tijdens de bijeenkomst over Dakloze EU-migranten informeerden Michelle Roelofsen en Ico Kloppenburg (VNG) de aanwezigen over sociale problematiek en (dreigende) dakloosheid van deze groep. Ze deelden cijfers en duiding om met elkaar de groep scherp te definiëren, en presenteerden hun tool die gebruikt kan worden om na te gaan of een arbeidsmigrant recht heeft op opvang en ondersteuning. Tijdens het gesprek kwam naar voren dat sommige gemeenten aan de slag zijn gegaan met het in samenhang organiseren van opvang, huisvesting en ondersteuning van deze groep (waaronder Eindhoven). Verschillende gemeenten zijn hier nog niet mee gestart. Er was duidelijk een behoefte aan kennisuitwisseling tussen gemeenten op dit onderwerp. 

De Fysieke pijler

De Fysieke pijler duikt in de ontwikkelingen van de woningmarkt

In een goed gevulde raadzaal in Deventer presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek de ontwikkelingen van de woningmarkt in Nederland aan de collega’s die deelnemen aan de Fysieke pijler. 

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen nam de steden mee op verdiepingstocht. Onderwerpen als de positie van de jongeren op de woningmarkt, de invloed van vergrijzing en verhuisbewegingen in regio’s kwamen aan bod. Ook ontzenuwde het CBS de stelling dat migranten van grote invloed zijn op de sociale woningmarkt. Cijfers wijzen uit dat dat maar voor een heel klein deel het geval is. Andere opvallende cijfers waren dat er maar weinig nieuwe corporatiewoningen zijn opgeleverd de afgelopen jaren. En wist je dat het merendeel van de 1-persoonshuishoudens ontstaat door de vergrijzing? 

Kortom, op een prettige manier nam Peter Hein de aanwezigen mee in zijn betoog. En wat is het fijn om als beleidsmaker de feitelijke cijfers voorgeschoteld te krijgen. Velen zagen in de cijfers een onderbouwing van (toekomstig) beleid of net dat extra stukje motivatie om het taaie probleem van de (regionale) woningmarkt aan te gaan pakken. 

De Ambtelijke Netwerkdag in Deventer was een succes. De collega’s werkzaam op de terreinen van de Fysieke pijler konden zich onderdompelen in verschillende sessies, zoals Europese fondsen voor duurzaamheid, circulair bouwen, netcongestie, de woon-werkbalans, de nationale aanpak dakloosheid, inclusief dakloze EU-migranten. De kennisdeling tussen G40 steden kwam via deze sessies weer uitstekend uit de verf. 

De Pijler economie en werk

Beschikbaarheid van ruimte, mensen en energie bepalend voor economische ontwikkelingen

In een drukbezochte bijeenkomst van de Pijler economie en werk werd gediscussieerd over de economie met de mentimeter-methode. Dit na een inleiding van Jaco Dagevos (SCP) over migratie. Nederland heeft 600.000-1.000.000 arbeidsmigranten, afhankelijk van de definitie die je hanteert. De stelling “Bedrijven die draaien op goedkope arbeidskrachten horen niet in Nederland”, kon niet op instemming rekenen. Er was behoefte aan nuance, en tegelijkertijd meer concretisering. Veel aanwezigen vonden dat de discussie over (de noodzaak van) migratie een belangrijkere rol zouden moeten spelen in de discussie over economische ontwikkeling. 

Voldoende personeel en voldoende ruimte werden door de aanwezigen als even belangrijk voor de economie ingeschat, maar ook voldoende stroom wordt steeds belangrijker. Dit bleek vooral later op de dag. Jurgen Schoorlemmer (Deventer) hield een prikkelend betoog over de noodzaak van regie voor het ontwikkelen van het energiesysteem van de toekomst. Kingson Wu (ministerie van EZK) presenteerde de ruimtelijk economische verkenningen. Hierin worden een aantal economische ontwikkelingen geschetst die de aanwezigen bekend voorkwamen. De verkenningen geven nog geen sturing aan de rol van de overheid in de economie, maar zijn bedoeld als input voor de Nota Ruimte. Jorn Koelemaij (Platform31) gaf een inleiding over de woon-werkbalans in stad en regio. De verkennende studie zal handvatten gaan bieden hoe gemeenten en regio’s hier mee kunnen omgaan. Jurgen en Jorn spraken in een gezamenlijke bijeenkomst van de fysieke en economische pijler. 

Het MKB blijft de motor voor onze economie. In de themabijeenkomst MKB brachten Joost van Hoorn (Platform31) en Willem Bouwmans (VNG) de aanwezigen op de hoogte van de stand van zaken rond de pilot ondernemersdienstverlening. Eric Nijhuis (Deventer) gaf een toelichting op de aanpak in de regio Stedendriehoek. Voor ondernemers is er veel hulp, maar ondernemers kunnen die moeilijk vinden. In de pilot gaan gemeenten en aanbieders van hulp in de regio aan de slag om de dienstverlening te verbeteren zodat het MKB beter kan worden geholpen in de transitie naar een meer circulaire, digitale en inclusieve economie. 

Tijdens de lunch had Deventer twee economische rondwandelingen georganiseerd over de aanpak van de binnenstad en campus De Kien. Kennisinstellingen en bedrijven werken hier samen om met behulp van ict en technische kennis uit inhoudelijke vakgebieden de arbeidsproductiviteit te verhogen. 

Themagroep Financiën

De themagroep Financiën stond vooral in het teken van de presentatie door David Rietveld van de VNG over de financiële gevolgen van de keuzen van het kabinet in de Voorjaarsnota.

Volgende keer in Dordrecht 

Onze volgende ambtelijke netwerkdag is in Dordrecht! Noteer de datum alvast in je agenda, 21 november 2024! We hopen je dan ook weer te zien.