Nieuws

Reactie G40 Stedennetwerk op hoofdlijnenakkoord – Gebruik de kracht van steden!

Wij zijn blij dat er een hoofdlijnenakkoord ligt en er weer een missionair kabinet komt. “Ik feliciteer PVV, VVD, NSC en BBB. We kijken ernaar uit om samen aan de slag te gaan met maatschappelijke opgaven zoals wonen, bestaanszekerheid en de energietransitie. Er is veel werk aan de winkel in onze steden en regio’s”, aldus G40-voorzitter Paul Depla.

De stedelijke praktijk – uitvoerbare ambities en herstel van vertrouwen

Een prima voornemen dat medeoverheden vroegtijdig betrokken worden bij voorbereiding van beleid en wetgeving. Gezien onze ambities en die in het hoofdlijnenakkoord kunnen we niet vroeg genoeg met elkaar in gesprek zijn over uitvoerbaarheid en betaalbaarheid ervan. Hierin volgen wij de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Waarbij wij uitdrukkelijk onze stedelijke praktijkervaring met werkbare oplossingen aanbieden. Maar waarbij we ook laten zien dat werkbare oplossingen met een prijs komen. We kunnen nu niet alle voornemens op waarde schatten, omdat financiële doorvertaling soms ontbreekt. Hoe dan ook zullen taken en middelen in balans moeten zijn.        

Bestaanszekerheid  en leefbare wijken

Wij willen onze inwoners bestaanszekerheid bieden met gelijke kansen en een gezond en veilig thuis. Maatregelen uit het akkoord, zoals de aanpak van de wooncrisis, preventieve gezondheid, meer agenten in de wijk en inzet op inkomenszekerheid dragen daaraan bij. Heel goed dat bijvoorbeeld bij nieuwbouw 30 procent sociale huur moet worden gerealiseerd.

Voor het verbeteren van leefbaarheid, gezondheid en veiligheid in kwetsbare wijken zijn structurele oplossingen essentieel. Aandacht voor diverse aandachtsgroepen, een eerlijke spreiding van voorzieningen en de koppeling van veiligheid en zorg zijn dan extra belangrijk.

Als steden hebben we gelobbyd voor de Spreidingswet. Daarmee realiseren we solidariteit voor de opvang van asielzoekers. Wij zijn daarom teleurgesteld dat het streven is om deze wet in te trekken. Maar zolang een wet een wet is, Huurwet, Spreidingswet of andere wetgeving, moet deze worden uitgevoerd en gehandhaafd. 

We zien dat bij arbeidsmigranten de lusten en lasten eerlijker verdeeld worden. Goed dat werkgevers voortaan verantwoordelijk worden voor de overlast en kosten van arbeidsmigranten.

Energie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie

Klimaat- en energiebeleid blijven in grote lijnen intact. Wel maken we ons zorgen over de beperktere middelen voor klimaatbeleid voor gemeenten, het verminderen van de belasting op fossiele energie en het schrappen van de geplande uitfasering van de aardgasketel.

Steden zijn de ideale partner om met benodigde middelen schone, betaalbare energie te realiseren voor inwoners en bedrijven en netcongestie lokaal goed aan te pakken. Ook gaan we graag met het nieuwe kabinet in gesprek over hoe de middelen uit het klimaatfonds meer bij huishoudens en MKB terecht komen. We verzoeken de coalitiepartijen met klem het hoofdlijnenakkoord te laten doorrekenen op de gevolgen voor CO2-reductie en de betaalbaarheid van de energiekosten voor huishoudens en bedrijven.

Sterke regionale economie en solide vestigingsklimaat

Prima dat de huidige regiodeals worden omgezet in strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Deze integrale werkwijze wensen we voor alle regio’s. 

We herkennen natuurlijk ook de noodzaak van een krachtig mkb. We werken regionaal aan een MKB-ondersteuning die landelijke instrumenten gericht inzet om het mkb te assisteren bij innovatie, verduurzamingen digitalisering. 

Met veel regiodeals werken we nu aan het versterken van de arbeidsmarkt. We willen structureel met ontschotte, langjarige middelen de arbeidsmarkt versterken.