Nieuws

Leden ALV VNG onderstrepen kernboodschap G40 moties

Met het aannemen van de moties die vanuit G40 zijn geïnitieerd en ondersteund, hebben de gemeenten op het VNG congres een duidelijke boodschap afgegeven: geen nieuwe taken zonder dat objectief vastgesteld is dat financiële middelen voldoen. Het constante getouwtrek met het Rijk op alle terreinen leidt tot stapeling van tekorten bij gemeenten.

Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid richting onze inwoners wil de G40 de forse maatschappelijke opgaven haalbaar en betaalbaar maken. Dit vereist aanpassingen in de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Deze kernboodschap verwoord in de per acclamatie aangenomen motie Borging gelijkwaardig partnerschap IBP, liep als een rode draad door de moties Jeugd, GGZ, Inburgering en Klimaat. De kern van de moties werd nota bene bevestigd door minister Ollongren zelf in haar speech voorafgaande aan de stemmingen: hoe werk je als 1 overheid samen als de financiële verhoudingen scheef zijn?

99,6% van de gemeenten nam de motie naar een passend financieel en sturingskader Jeugd op basis van feiten aan. Hiermee roepen gemeenten op om slim gebruik te maken van de afgesproken arbitrage over structurele middelen door niet alleen te kijken naar de toekomst, maar ook met terugwerkende kracht te kijken of gemeenten nu niet te weinig gecompenseerd worden.

De noodzaak voor een objectief vastgesteld financieel kader voor GGZ, heeft de G40 ook verwoord in de motie naar een structureel financieel totaalkader GGZ op basis van feiten, door de onderzoeken die daarvoor nodig zijn, als randvoorwaardelijk te stellen voor de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord. Deze motie is unaniem omarmd.

Ook de per acclamatie aangenomen moties Uitvoerbaar en betaalbaar Inburgeringsstelsel en Extra ALV Klimaatakkoord, onderstrepen het belang van een objectief vastgesteld financieel en inhoudelijk kader voor de betreffende opgaven. Eind dit jaar zal een Buitengewone ALV worden georganiseerd t.b.v. een zorgvuldige besluitvorming t.a.v. Het klimaatakkoord.

Met de aangenomen moties kunnen we met het VNG bestuur weer vervolgstappen maken om de goede dingen te doen!

ALV VNG G$)