Nieuws

Kernboodschap G40: bericht aan een nieuw kabinet

Besturen in de regio

Wij zien grote uitdagingen de komende jaren. De energietransitie, woningbehoefte, kansengelijkheid, bereikbaarheid en werkgelegenheid zijn opgaven waarvoor gemeenten volop aan de bak moeten. Omdat uitvoering veelal regionaal georganiseerd is, vraagt dat om stevige, regionale bestuurskracht. Én om rijksbeleid dat gecoördineerd op de regio’s afkomt. We willen af van de lappendeken aan maatregelen. Wij zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor de minister van BZK.

Benut de kracht van de stad optimaal

De steden spelen van oudsher een belangrijke rol in de regio. Waar nodig moet het kabinet daarom een verschil kunnen maken in taken tussen gemeenten (taakdifferentiatie). En natuurlijk moeten de financiën daarmee tred houden.

Bied steden instrumenten om in te grijpen bij toenemende kansenongelijkheid en cumulatie van problemen

Cumulatie van problemen in met name kwetsbare wijken verlaagt het draagvlak voor de uitvoering van de grote opgaven en vergroot het risico op ondermijning. Wij vragen om hier heel gericht op in te kunnen grijpen en pleiten ervoor om over de sectoren heen beleid en middelen te kunnen bundelen.

Lees: Wat vraagt de G40 aan een nieuw kabinet? (pdf)