Nieuws

Kabinet moet nu doorpakken

Reactie G40 op doorrekeningen Planbureau voor de Leefomgeving

Het Stedennetwerk G40 is blij dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aangeeft dat de taakstelling van 49% CO2-reductie in 2030 haalbaar is. Tegelijkertijd is er onder de steden blijvende zorg. Immers, het PBL constateert terecht dat het kabinet nu wel keihard aan de slag moet om maatregelen te concretiseren. Dit onderstreept de zorgpunten die de G40-steden al eerder naar voren hebben gebracht.


Het kabinet moet dan ook snel met scenario’s komen die het voor bewoners betaalbaar maken om de energiemaatregelen te nemen. Verder dient het kabinet de voorwaarden te scheppen waaronder steden in de energietransitie de regie kunnen nemen. Steden willen die regie nemen en staan in de startblokken. Maar daarvoor is wel extra menskracht – en dus financiering vanuit het Rijk - nodig om bewoners te begeleiden en op maat met woningcorporaties en netbetbeheerders tot maatregelen te komen.

Ook roept de G40 – een stedennetwerk met vijf miljoen inwoners - het kabinet op de belemmeringen weg te nemen die er nu nog zijn vanuit wetten en regels. Zoals ook door het PBL als een ‘must’ naar voren wordt gebracht.

"Kortom, met de uitkomsten van de PBL-doorrekening is het signaal naar het kabinet duidelijk. Zet snel de geleverde bouwstenen van de vijf klimaattafels om in concrete maatregelen. Zet daarmee de steden in de positie om de uitvoering te starten", aldus Cora-Yfke Sikkema, voorzitter van de themagroep Duurzaamheid van de G40.

Tot slot doet de G40 een appèl op het ministerie van Binnenlandse Zaken om alle – en niet slechts een klein gedeelte –van de door gemeenten ingediende aanvragen voor de zogeheten proeftuin Aardgasvrije Wijken te honoreren.