Nieuws

Grensregio's in crisistijd

De impact van COVID-19 op grensregio’s: resultaten en handelingsperspectieven


Het G40 stedennetwerk heeft onderzocht wat de economische effecten zijn van COVID-19 op inwoners en bedrijven in grensregio’s. Zijn deze groter dan in niet-grensregio’s en hoe kunnen negatieve effecten verkleind worden? Het G40 stedennetwerk heeft tevens een inschatting gemaakt van de gevolgen van COVID-19 voor de opgave om 8% economische groei te realiseren op basis van het grensoverschrijdende agglomeratievoordeel. Het G40- netwerk heeft dit onderzocht vanuit de rechtstatelijke aanname dat het niet uitmaakt of iemand aan/over de grens woont, werkt, studeert of onderneemt. Geadviseerd door een bestuurlijke G40-werkgroep en gebruik makend van data, veldonderzoek en analyses van Birch/Platform31, doet het G40 stedennetwerk de volgende aanbevelingen om sociale en economische COVID19-schade, die specifiek is voor grensregio’s zoveel als mogelijk te beperken en lessen te trekken met oog op de toekomst:

  1. Grensregio’s brengen in tijden van crisis de intensiteit van communicatie, afstemming en samenwerking tussen regio’s aan weerszijden van een rijksgrens op het gelijke niveau als die tussen binnenlandse regio’s (governance);
  2.  De rijksoverheid stemt structureel met Duitsland en België af zodat crisismaatregelen van de afzonderlijke landen vergezeld gaan met grensoverschrijdend maatwerk, om sociale en economische schade voor inwoners en ondernemers aan weerszijden van rijksgrenzen te voorkomen; 
  3.  Grensregio’s geven de vergroting van de intensiteit van grensoverschrijdende communicatie, afstemming en samenwerking een structureel karakter, ten behoeve van het realiseren van één grensoverschrijdende arbeidsmarkt, één grensoverschrijdende economie en één grensoverschrijdend kennisnetwerk en hun bijdragen aan de maatschappelijke transities. Daar waar nodig faciliteren de Rijksoverheid en de grensprovincies deze inzet;
  4. De rijksoverheid ondersteunt regionale herstelplannen van grensregio’s, specifiek op het wegnemen van de kwetsbaarheden van deze regio’s én op het realiseren van grensoverschrijdend agglomeratievoordeel, mede met het oog op de bijdrage van de grensregio’s aan de maatschappelijke transities.

Lees het rapport Grensregio's in crisistijd (pdf), ook beschikbaar in het Duits en Frans:

Webinar

Op dinsdag 17 november is de quickscan en de bestuurlijke aanbevelingen in een webinar door de opstellers verder toegelicht. Zij zijn met de leden  \van de G40-themagroep Europa en de deelnemers van het grensstedenoverleg in gesprek gegaan over de conclusies en de aanbevelingen en ook over de acties die zij kunnen ondernemen om de kansen dat de aanbevelingen worden opgevolgd te vergroten.