Nieuws

Geef gemeenten middelen, ruimte en tijd om veranderingen in de Jeugdzorg door te voeren

Op 21 juni debatteert de Tweede Kamer met minister De Jonge over de Tussenevaluatie Jeugdwet. Net als bij de eerdere evaluaties van de Jeugdwet, pleiten de VNG en de G40 niet voor een koerswijziging, maar voor ruimte en goede randvoorwaarden zodat de nieuwe Jeugdwet kan slagen.

De VNG heeft samen met het Rijk, aanbieders en cliëntenorganisaties afspraken gemaakt over de inzet voor de komende periode om de jeugdhulp te verbeteren in het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De zes actielijnen van Zorg voor de Jeugd zijn een goede basis voor de vernieuwing van de jeugdhulp. Om de veranderingen in de Jeugdwet, ingezet in 2015, door te voeren hebben gemeenten middelen, ruimte en tijd nodig.

Veel gemeenten kampen met financiële tekorten in de jeugdzorg en dat is een grote belemmering voor de door iedereen zo gewenste noodzakelijke vernieuwing. De tekorten gaan uiteindelijk ten koste van de zorg en hulpverlening aan de kinderen en jongeren om wie het gaat.

Die tekorten werpen een schaduw over de afspraken die in het kader van Zorg voor de Jeugd zijn gemaakt en worden veroorzaakt door:

  • De ingeboekte efficiencykorting (oplopend tot 450 miljoen in 2017, zo’n 15% van het budget)
  • Het uitblijven van een passende volume indexatie (dit terwijl cijfers van CBS laten zien dat er sinds 2015 11 % meer kinderen in de jeugdhulp worden geholpen).
  • Herverdeeleffecten van het objectief verdeelmodel waar sommige regio’s mee kampen.

VNG en G40 vragen de Tweede Kamer dan ook nadrukkelijk voor de jeugdzorg bij de minister aan te dringen op voldoende financiële middelen voor de gemeenten, zodat we goede zorg kunnen blijven bieden aan onze kinderen en jongeren, nu en in de toekomst.