Nieuws

G40: uitkomsten klimaattafels stap vooruit

Boter bij de vis blijft oproep aan kabinet

Het Stedennetwerk G40 ziet de uitkomst van de onderhandelingen aan de klimaattafels als een stap vooruit. Vooral omdat het er nu naar uitziet dat inwoners financieel tegemoet worden gekomen bij het verduurzamen van woningen. Maar of de genoemde bedragen voldoende zijn, moet in het eerste kwartaal van 2019 blijken uit de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Pas als dan het kabinet boter bij de vis levert, zullen de steden hun bijdrage aan de transitie kunnen leveren.

Het kabinet neemt een aantal maatregelen over, die de afgelopen maanden diverse malen door de G40 en onder meer de VNG en bewonersorganisaties zijn bepleit. Zo komt er mogelijk meer financiële speelruimte voor woningcorporaties om woningen te verduurzamen. Ook wordt de zogeheten gebouwgebonden financiering wettelijk mogelijk, waardoor de huidige obstakels voor deze vorm van financiering verdwijnen.

Maar voor veel bewoners zal dit niet voldoende helpen. Zij moeten op financiële ondersteuning (bijvoorbeeld een garantielening, subsidie en lage rente) kunnen rekenen. De G40 – het netwerk van veertig grote steden met vijf miljoen inwoners - is dan ook positief over het aangekondigde onderzoek van het kabinet naar een speciaal fonds voor het verduurzamen van woningen van huiseigenaren.

Daarnaast komt er naar het zich laat aanzien extra geld voor steden om wijken te helpen aardgasvrij te worden. De G40 zal monitoren of het kabinet hiervoor voldoende budget beschikbaar stelt.

"Wij zijn als G40 blij met de principe-afspraak dat voor de inwoners van onze steden de verduurzaming van huizen betaalbaar en haalbaar moet zijn en niet zal leiden tot een verhoging van hun woonlasten", aldus Sanna Munnikendam, voorzitter van de themagroep Duurzaamheid van de G40 en wethouder te Zaanstad.

"Wel zullen wij bij het kabinet blijven aandringen dat alle afspraken uitvoerbaar moeten zijn. Daarnaast zijn wij bezorgd over het maatschappelijk draagvlak voor de gemaakte afspraken, in verband met het afhaken van onder meer de natuur- en milieuorganisaties en vakbonden". Ook de G40 bepleit, om de CO2-doelen te kunnen halen, een goede lastenverdeling tussen bedrijven en burgers, kortom tussen iedereen die zich moet inspannen voor de grote klimaatopgave.