Nieuws

G40 inzet rond klimaat en energie voor de verkiezingsprogramma’s

Op dit moment zijn de programmacommissies van partijen aan de slag om hun verkiezingsprogramma’s te maken voor de landelijke verkiezingen van 22 november 2023. De steden van de G40 hebben over alle beleidsterreinen een verkiezingsboodschap met de aandachtspunten en suggesties aan de programmacommissies gezonden. 
Specifiek voor duurzaamheid (klimaat en energie) is er door de G40-steden een nadere uitwerking gemaakt. Er speelt voor de komende jaren immers heel veel rond dit thema en de onderwerpen zijn vaak complex en vragen om een nadere uitleg. Lees hier meer over de G40-inzet rond klimaat en energie voor de verkiezingsprogramma’s 2023 

Verduurzaming gebouwde omgeving en beperking energierekening burgers 

Omwille van lagere energiekosten en verduurzaming wordt de gebouwde omgeving in hoog tempo verduurzaamd. Dit doen we door steun te geven aan individuele woningeigenaren, verhuurders en huurders. En ook door gemeenten in staat te stellen om via een wijkgerichte aanpak met draagvlak, in één keer straten en complexen te isoleren en over te zetten op duurzame en betaalbare energie. 

Daartoe: 

 • Worden de vele regelingen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving (als de ISDE, SAH, SVOH, WIS, SPUK-regelingen voor gemeenten) gebundeld middels regie bij gemeenten, met structurele middelen voor gemeenten. 
 • Krijgen de gemeenten het instrumentarium om bestaande wijken van aardgas over te zetten op duurzame energie. Haalbaar en betaalbaar voor de woningeigenaren. 
 • Komt er een publieke marktordening voor de warmtenetten, met bijpassende financiële instrumentaria voor publieke realisatiekracht. Ook voor warmtecoöperaties.
 • Wordt het voor VVEs makkelijker te verduurzamen (betere toegang warmtefonds, verduurzaming wettelijke taak voor VVE maken) 
 • Worden slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen op termijn via normering uitgefaseerd. 
 • Wordt de energiebelasting veel minder degressief, inclusief een verlaging voor huishoudens op met name het tarief voor elektriciteit. 

Lokale energietransitie

Uiterlijk in 2050 zal de Nederlandse energievoorziening CO2-vrij moeten zijn; voor een groot deel via elektrificatie van de energievraag. Het streven is dat de elektriciteitsopwek reeds in 2035 CO2-vrij zal zijn. De verduurzaming van de elektriciteitsopwek én afname zal voor een groot deel lokaal worden vorm gegeven. Gemeenten worden hiertoe met middelen en instrumentarium in staat gesteld. Netcongestie en draagvlak zijn daarbij randvoorwaarde stellend. Daartoe is het zaak om hernieuwbare energie te produceren voor de lokale vraag van huishoudens en bedrijven.

Daartoe: 

 • Wordt het mogelijk om lokaal (gelijktijdig en nabij) elektriciteit te delen, zonder tussenkomst van een leverancier.
 • Betalen huishoudens en bedrijven lagere nettarieven bij gebruik van lokaal opgewekte elektriciteit en bij een slechts beperkte afname van het net. 
 • Wordt de salderingsregeling pas afgebouwd zodra huishoudens zicht hebben op de mogelijkheid tot energiedelen. 
 • Is het aan gemeenten om de keuzes te maken over de opschaling lokale energieproductie; over wel of geen windmolens of zonnevelden. Landelijke regels over zon op landbouwgrond en afstandsnormen frustreren de inzet om de 55 TWh uit de RES-sen mogelijk te maken. 
 • Worden gemeenten in staat gesteld om bij grote gebouwen zonnepanelen voor te schrijven. 
 • Zal er een forse inzet komen voor de versterking van het elektriciteitsnet: door extra investeringen met financiële steun / deelnemingen van het rijk en door een grotere inzet op effectiever netgebruik (congestiemanangement, cable pooling van productie en afname, meer lokaal houden van energiestromen, in balans brengen van investeringsstromen in centrale en lokale energie-infrastructuur). 

Energierechtvaardigheid en vertrouwen 

Bij alle maatregelen zullen de inkomenseffecten meegenomen moeten worden. Voor de verduurzaming van woningen moet kostenneutraliteit een uitgangspunt zijn. Draagvlak bij een ruime meerderheid van bewoners is een voorwaarde: bijvoorbeeld in wijken die overgaan op een warmtenet of bij omwonenden van een energieproject.

Daartoe: 

 • Wordt de energiebelasting aangepast om een hoge rekening voor huishoudens in slecht geïsoleerde woningen te voorkomen en om elektrificatie te bevorderen. 
 • Komt er normering voor de energiezuinigheid voor koopwoningen (maximale labels bij verkoop) zoals deze reeds voor de huursector gepland staat. 
 • Zijn er middelen om wijkgericht en voor bewoners budgettair neutraal te verduurzamen en zo bewoners te ontzorgen.