Nieuws

G40-gemeenten: welkome maatregelen energiearmoede, maar meer maatwerk en aandacht voor verduurzaming is nodig

De G40-gemeenten zijn blij met het noodfonds voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen en met het plan voor het energie-prijsplafond voor ieder huishouden. De vormgeving van deze maatregelen vraagt nog wel om aandacht. Voor de langere termijn is daarnaast extra aandacht nodig voor verduurzaming van woningen en voor de lagere inkomens.


Steun voor snelle actie
De G40-gemeenten steunen maatregelen om de acute energiearmoede zo snel mogelijk aan te pakken, zoals vorige week gepresenteerd rond Prinsjesdag en zoals besproken met de Algemene Politieke Beschouwingen. Het noodfonds voor mensen met betalingsproblemen en het prijsplafond voor aardgas en elektriciteit helpen mensen direct, maar zorgen nog steeds dat energiebesparing loont. Het is ook goed dat deze winter afsluitingen voorkomen worden.

Langere termijn vraagt om maatwerk en verduurzaming
De maatregel van een prijsplafond voor energie is gelijk voor ieder huishouden: arm of rijk; groot of klein. Voor de langere termijn zou het goed zijn om meer maatwerk toe te passen en deze maatregel met name te richten op mensen met een lager of midden inkomen en/of een nauwelijks te isoleren (huur-)huis. Uiteindelijk moet er ook veel meer energie bespaard worden: door huizen te isoleren en op duurzame energie over te zetten als alternatief voor aardgas. Gemeenten helpen graag bij het volbrengen van deze opgave, maar missen nu de middelen en het instrumentarium.

Zorg over vormgeving prijsplafond
De gemeenten zien wel enkele aandachtspunten bij de vormgeving van het prijsplafond. Het voorgestelde plafond voor elektriciteit van €0,70 per kWh voor 2200 kWh per aansluiting is tamelijk mager. Het plafond is immers vergeleken het plafond op aardgas relatief hoog en geldt voor slechts een beperkt deel van het gemiddelde gebruik per huishouden. Het is onze zorg of de energierekening zo wel voldoende betaalbaar blijft en of zo de gewenste stap van gas naar elektrische warmtepompen niet ontmoedigd wordt. In dit licht zijn we blij me de unaniem gesteunde motie Kalver – Kuiken (36 200 nr. 30) om bij de uitwerking rekening te houden met deze vraagstukken. Waar we blij zijn met een prijsplafond voor aardgas en warmte missen we dit voor stadswarmte. Het is belangrijk dat dit niet vergeten wordt. Tenslotte helpt het prijsplafond de huishoudens, maar is het maatschappelijk vastgoed, en MKB nog niet geholpen. Onze zorg over de rekening voor scholen, musea, verenigingen en de ‘bakker op de hoek’ blijft. 
De G40 gemeenten gaat hierover graag het gesprek aan met de betrokken bewindslieden.

Claudio Bruggink, wethouder Hengelo en duo-voorzitter G40 themagroep Duurzaamheid:

We maken ons zorgen over hoge kosten voor energie. Uiteindelijk is verduurzaming van woningen hierop het antwoord: goed geïsoleerde woningen met warmtepompen of stadswarmte als alternatief voor fossiel en duur aardgas. Gemeenten werken hier hard aan maar missen de middelen en het instrumentarium om dit wijkgericht te kunnen aanpakken”.

Rob de Geest, wethouder Deventer en voorzitter G40 themagroep Armoede en Schuldhulpverlening:

“De G40-gemeenten hebben grote zorgen over de bestaanszekerheid van inwoners die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Daarom staan we voor een snelle aanpak van energiearmoede en steunen we het voorstel van het kabinet voor een noodfonds en een prijsplafond voor ieder huishouden. Dat daarnaast is afgesproken dat er deze winter geen afsluitingen zullen plaatsvinden, is een positief signaal, zij het slechts voor de korte termijn. Wij zijn blij dat we inmiddels met minister Schouten in gesprek zijn en hopen dat we tot structurele, duurzame oplossingen kunnen komen waarmee onze inwoners pas ècht zijn geholpen.”