Nieuws

G32 praat mee over toekomst Retailagenda

In 2015 is de Retailagenda opgesteld met 21 afspraken die erop gericht zijn om gezamenlijk de winkelgebieden toekomstbestendig te maken en vergroten aantrekkelijkheid. De G32 was één van de initiatiefnemers van de Retailagenda, waarin wordt samengewerkt tussen het ministerie van EZ, organisaties van marktpartijen en de G32. Inmiddels zijn er ruim 140 RetailDeals getekend door gemeenten en 12 provincies hebben een RetailDeal getekend. Een RetailDeal houdt in dat gemeenten het initiatief nemen om belangrijke stakeholders bij elkaar te brengen en samen tot een toekomstgericht beleid voor detailhandel te komen en centra vitaal te houden.

Het Retail Impuls Team, bestaande uit ondernemersorganisaties, overheid en vastgoed, heeft sinds 2016 een aantal grote stappen gemaakt. De nadruk ligt op het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelruimte, het schrappen van overbodige plancapaciteit en het stimuleren van transformaties. Retailinnovatie en transparantie in de huurmarkt. Eveneens is regionale samenwerking tussen gemeenten belangrijk. Daar kunnen provincies in faciliteren. Voor de gemeenten zit Eline van Straaten in het Retail Impuls Team: eline.van.straaten@g32.nl.

Per 1 januari 2018 zal de Retailagenda in een nieuwe vorm met deels nieuwe partners, worden vervolgd. Ook het IPO en de VNG worden partners in de Retailagenda. Doel is het levendig en economisch succesvol houden van dorpskernen en binnensteden. Inmiddels is het Retaillandschap fors veranderd. De crisis lijkt zich te herstellen, maar dat geldt zeker niet voor alle winkelgebieden. De aandacht en de hulp richting overheid en ondernemers is daarom nog steeds hard nodig.

De vervolgagenda bouwt voort op het werk, de opgedane inzichten en de resultaten van de afgelopen jaren. Zo is de sturende rol van gemeenten en provincies en de creatieve wijze waarop zij hun instrumentarium inzetten essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Retailagenda. Transformatie speelt hierbij een sleutelrol, maar is tegelijkertijd een opgave waar veel gemeenten mee worstelen.

Voor de nieuwe periode worden de volgende thema’s nader uitgewerkt:

  • regionale sturing,
  • lokale transformatie fysieke omgeving,
  • flexibilisering van de huurmarkt,
  • Human Capital Agenda,
  • en kenniscreatie en innovatie.

In de themagroepvergadering Vitale binnensteden  in Sittard-Geleen op 28 november j.l. kwamen als belangrijkste aandachtspunten voor een vervolg op de Retailagenda naar voren:

  1. Evaluatie en terugkoppeling van de bereikte resultaten tot nu toe en afrekenbare resultaten voor de komende periode.
  2. Niet alleen focus op retail. Bij vitale binnensteden gaat het om meer functies. Een levendige (binnen)stad is meer dan het tegengaan van leegstand. Ook regionale afstemming is een belangrijk thema.
  3. Er is behoefte aan kennisdeling op de thema's, waarbij samengewerkt kan worden met andere gremia (Platform Binnenstadsmanagement, Platform31 e.a.).  

Wethouder Jos van Bree (Helmond) zit namens de G32 in de stuurgroep Retailagenda. Op 26 oktober komt het vervolg op de Retailagenda aan de orde tijdens een bijeenkomst van de partners. Wilt u hem iets meegeven voor het vervolg op de Retailagenda dan kan dat bij Jos van Bree of bij de coördinator van de themagroep Vitale binnensteden; Ilse Nieskens: i.nieskens@nijmegen.nl.