Nieuws

G32: Extra tijd voor transitie Omgevingswet goed benutten

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is definitief opgeschoven naar 1 januari 2021. Minister Schultz heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Daarin kondigt ze tevens aan nog meer in te zetten op een gefaseerde ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat bij de inwerkingtreding van de wet gebruiksklaar moet zijn.

Jop Fackeldey, voorzitter van de fysieke pijler van de G32, is tevreden over de brief van de minister over het uitstel van de Omgevingswet. "De invoering van de Omgevingswet is een stelselwijziging die qua omvang goed vergelijkbaar is met de drie decentralisaties (3D’s). Net als in het sociale domein krijgen gemeenten ook in het fysieke domein de eindverantwoordelijkheid én meer bestuurlijke afwegingsruimte. Dat vraagt ook veel van de ambtelijke organisatie, het is een verandering in de manier van werken die per definitie veel tijd vergt. De minister spreekt nu voor het eerst over een transitie.  Voor ons geeft dat de impact goed weer.  Een transitie is een proces waarmee we als gemeenten nu al aan de slag kunnen gaan door een omgevingsvisie te maken, door alvast met het omgevingsplan aan de slag te gaan, door participatie op gang te brengen."

Het tweede deel van de brief gaat over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het Bureau ICT-toetsing (BIT) beveelt aan het DSO nog nadrukkelijker te faseren en de invloed van het bevoegd gezag te versterken.

"In het Bestuursakkoord dat de koepels in 2015 met de minister hebben gesloten hebben we gezegd dat digitalisering een onlosmakelijk onderdeel van de (invoering van de) Omgevingswet is. Zonder goede ondersteuning zullen de voordelen van de Omgevingswet voor burgers en bedrijven minder groot zijn. We hebben gepleit voor een stapsgewijze ontwikkeling van de digitalisering. Dat is belangrijk voor een goede projectbeheersing. We moeten ervoor zorgen dat minimaal de kwaliteit van de bestaande dienstverlening blijft gehandhaafd. Daarom is het ook van belang dat zodra er onderdelen van het DSO beschikbaar komen, gemeenten daar ook mee kunnen oefenen", aldus Jop Fackeldey.