Nieuws

Een regeling onderkant arbeidsmarkt

Het manifest één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt is rondgestuurd en is verwerkt in het G32- en het VNG-lobbydocument. Tevoren is afstemming gezocht met de partijen in de Werkkamer, Divosa, Cedris en het ministerie van SZW. Er is instemming met het initiatief, maar met name de bonden zijn weinig geporteerd. Op de Bestuurlijke Netwerkdag van 16 februari ging de G32 in gesprek met de kamerleden. Andries Ekhart heeft voor de aanwezige kandidaat-kamerleden een vurig pleidooi gehouden voor een terugkeer naar de bedoeling. Het is nu tijd om te gaan bepalen hoe de lobby om de ene regeling in het regeerakkoord te krijgen verder gestalte kan krijgen.

Werkkamer
Tijdens de VNG-commissie Werk en Inkomen op 16 februari jl. heeft Patrick Welman (Enschede) in een presentatie benadrukt dat gemeenten meer invloed moeten kunnen uitoefenen in de Werkkamer. Gemeenten worden inmiddels meer geconsulteerd voor inbreng voor de agenda van de Werkkamer. Allerbelangrijkst is dat gemeenten betrokken worden bij een eventueel nieuw sociaal akkoord. Binnen de VNG-commissie Werk en Inkomen hebben verschillende wethouders er voor gepleit om in de VNG-lobby naar het Rijk nu wél de financiën aan de orde te stellen en te pleiten voor verhoging van het Participatie-budget, in verband met de arbeidsmarktsituatie.

Participatiewet
De wetswijzigingen rond de participatiewet zijn door de Eerste Kamer. Momenteel is er vooral aandacht voor de implementatie van de praktijkroute en beschut werken nieuw. Eind maart zijn er VNG-bijeenkomsten rond deze thema’s.

5 x 35 bijeenkomst
Op 6 maart vond de 5 x 35 bijeenkomst plaats, in Mediaplaza in Utrecht. Verschillende G32-wethouders en leden van de themagroep waren aanwezig. Op de agenda stonden ‘Matchen op Werk’ en de werkgeversbenadering (n.a.v. Inspectierapporten). Dit laatste thema moet wellicht ook onderwerp van gesprek worden in de thema-werkgroep. Opmerkelijk was dat Bernhard ter Haar als belangrijkste uitdaging voor het nieuwe kabinet ziet de samenhang en samenwerking in de 3D’s. Dat moet natuurlijk in de eerste plaats op gemeentelijk niveau gebeuren, maar de drie ministeries willen duidelijk ondersteunen.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Op  17 februari vond de wethoudersconferentie ‘kansen voor jongeren zonder startkwalificatie’ plaats. Het sfeerverslag van de conferentie is beschikbaar. In vervolg op de conferentie lopen er verschillende acties:

  • Op 13 maart is de voorbereidingsgroep van de conferentie (G32, SZW en OCW) bij elkaar geweest. Tijdens dit overleg wordt onder andere gesproken over de handreiking onderwijs-arbeidsmarkt, waarin het beleidskader, praktijkvoorbeelden en oplossingen worden beschreven. De handreiking is naar verwachting eind maart gereed.
  •  Er is afgesproken dat het ministerie van OCW de G32 opzoekt om de resultaten van de conferentie in het overdrachtsdossier voor de formatie de krijgen.
  • De G32 reageert in een brief naar minister Bussemaker op de internetconsultatie wijziging RMC-wetgeving. Inhoudelijk steunt de G32 het wetsvoorstel, maar is het er niet mee eens dat de substantiële verzwaring van RMC-taken (zowel doelgroep als verantwoordelijkheid van de RMC-functie wordt uitgebreid) gepaard gaat met een bezuiniging. De G32 vraagt met de brief aandacht voor: structureel voldoende middelen bij uitbreiding van taken; gelijke financiële consequenties voor alle RMC-regio’s; blijvende structurele betrokkenheid van de betrokken gemeenten (G4, G32-G35) bij.

Social Firms, sociale economie
Op het thema Social Firms is een werkgroep gevormd, met enkele leden uit de ambtelijke werkgroep Sterke Keten. Tjeerd Leistra (Ede) is de trekker op dit thema. De werkgroep komt rond maart/april met een werkprogramma, waarin o.a. cursus, kenniskring en ondersteuningsfaciliteit aan de orde komen. Op 21 februari was er een conferentie van VNO/NCV, daar werd onder meer het SER-rapport besproken.

Andere actualiteiten op dit thema: er loopt momenteel een innovatieprogramma rond het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz). Er wordt daarnaast een overleg georganiseerd over de verhouding UWV-gemeenten en de toepassing van startersregeling.

Wethoudersbijeenkomsten
De data voor de wethoudersbijeenkomsten van 2017 zijn bekend: vrijdagmiddag 2 juni en vrijdagmiddag 15 september. Op 2 juni praten we over Social Return on Investment. Met ook vooral het streven om partijen aan tafel te hebben die er niks mee willen. Op 15 september is idee om stil te staan bij de SW bedrijven. Is en blijft een weerbarstig thema!