Nieuws

Chemelot Campus inspirerend decor voor startschot Ecosysteem voor MKB-innovaties

Hoe kunnen de triple helixorganisaties in Nederland hun netwerk ontwikkelen tot een entrepreneurial ecosysteem waarin het MKB innovaties sneller tot stand laat komen en vaker laat leiden tot succesvolle marktproducten? Deze vraag stond centraal tijdens de werkconferentie ‘Ecosysteem voor MKB-innovaties’ op 8 februari op de Brigthlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. De werkconferentie vormt het startschot voor een nieuw leer- en inspiratietraject dat de G32 op initiatief van Pieter Meekels, vicevoorzitter van de pijler Economie & Werk, in samenwerking met Platform31 ontwikkelt. Daarbij wordt samengewerkt met professor Erik Stam van de Universiteit Utrecht, de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en de VNG. 

Innovatie in het MKB

Nederland wil tot de top 5 van meest innoverende economieën behoren. Door technologische ontwikkelingen, globalisering en demografische en culturele veranderingen verschuiven de economische machtsverhoudingen (bijvoorbeeld de opkomst van Aziatische landen) en verandert de structuur van de Nederlandse economie. Economie en arbeidsmarkt zijn in transitie en het belang van een innovatief MKB neemt toe. Maar hoe ziet de ideale omgeving van MKB’ers er uit waardoor zij zich uitgedaagd voelen om de producten van de toekomst te bedenken en zij onderdeel zijn van een netwerk waarin hun ideeën zich snel ontwikkelen tot successen op de wereldmarkt?

Leren, ontdekken en experimenteren

Doel van het leer- en inspiratietraject is om te leren, te ontdekken en te experimenteren. Tijdens de werkconferentie zijn we met drie triple helix organisaties gestart: Limburg Economic Development (regio Zuid-Limburg), Midpoint Brabant (Tilburg/Hart van Brabant) en Agrifood Capital (’s-Hertogenbosch/Noordoost Brabant). In drie pitches presenteerden zij zichzelf, hun analyse van de innovatiekracht van het MKB in hun regio, hun aanpak en concrete interventies, de knelpunten waar zij tegen aanlopen en de aanknopingspunten om hun ecosysteem voor MKB-innovaties verder te ontwikkelen. Daarbij stelden de pitchers zich kwetsbaar op door niet alleen te presenteren wat er goed gaat, maar ook te laten zien wat nog beter kan en waarover nog twijfels zijn.

Reflectie uit wetenschap en praktijk

Het gesprek hierover werd verder op gang gebracht door reflecties uit wetenschap en praktijk. Professor Erik Stam introduceerde zijn theorie over entrepreneurial ecosystems. Hij liet zien hoe deze benadering een wetenschappelijk raamwerk biedt om het ondernemingsklimaat in een regio te analyseren en verbeteren. Met inbreng vanuit wetenschap (Erik Stam), ervaringsdeskundigheid (Brainport Development), rijksbeleid (ministeries EZ en BZK) en praktijkervaringen (steden, andere triple helixpartners, Platform31, VNG) werd er in 3 workshops op de pitches van de regio’s gereflecteerd zodat zij nog scherper zicht kregen op hun hun aanpak om meer MKB-innovaties te genereren en een systeemverandering op gang te brengen.

Vervolg leer- en inspiratietraject

Door veel deelnemers is de wens geuit om een vervolg te geven aan deze inspirerende werkconferentie. De zoektocht naar manieren om het MKB optimaal te ondersteunen wordt breed gedeeld. In het vervolg op de werkconferentie pakken we dit op door de 3 deelnemende regio’s te ondersteunen bij de uitwerking van hun concrete interventies en door de organisatie van werksessies met critical friends en peer review.

Zie ook: werkdossier Ecosysteem voor mkb inovaties