Het midden- en kleinbedrijf vormt de basis voor onze stedelijke en regionale economie. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven steeds meer moeite hebben met het vinden van geschikt personeel en soms moeite hebben de huidige ontwikkelingen bij te benen. De staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer is begin dit jaar in de Pijler Economie en Werk op bezoek geweest. De G40 werkt al met het Rijk samen in de Retailagenda, we gaan nu ook samenwerken in het MKB-Actieplan.

De ambitie van dit plan is ‘het gehele MKB laten doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dit door waar nodig een steun in de rug te geven om de transitie te maken naar een duurzame en digitale economie, zonder de markt te verstoren’. Het doel van het actieplan is de EZK-ondersteuning uit te breiden naar het brede MKB en daarbij aan te sluiten bij goede initiatieven in de regio.

Met Platform31 willen we de komende drie maanden goede initiatieven uit de regio in kaart brengen. Het doel is om succesvolle regionale praktijkvoorbeelden verder op te schalen, om zo het MKB beter te kunnen ondersteunen. Wat werkt en wat kunnen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden doen om de ondersteuning aan het brede MKB te versterken? Door best practices in beeld te brengen, kunnen Rijk en regionale partijen van elkaar leren en de goede voorbeelden uit andere regio’s in hun eigen situatie toepassen. Deze inventarisatie stelt de betrokken partners (EZK, IPO, VNG, MKB Nederland, KvK) in staat om te komen tot eventuele afspraken en acties voor ondersteuning van het brede MKB.

Bent u betrokken geweest bij of heeft u gewerkt aan een project dat in uw ogen een succesvol praktijkvoorbeeld is die het brede MKB ondersteunt of heeft ondersteund in ontwikkeling en groei van ondernemerschap? Dan verzoeken wij u vriendelijk om vóór 8 oktober via de website van Platform31 in te dienen.