Sinds november zit Nederland weer in een gedeeltelijke lockdown. In oktober concludeerden onderzoekers dat het bedrijfsleven vooralsnog veerkrachtig de coronacrisis is doorgekomen. De impact van de coronacrisis verschilt sterk per bedrijf en sector. Sommige ondernemers zijn tijdens de crisis gegroeid, andere zijn ondanks tegenslagen overeind gebleven, en er is een groep ondernemers die kampt met flinke problemen.

De coronacrisis heeft een aantal transities zoals digitalisering versneld, investeren in duurzaamheid en circulaire economie blijft belangrijk. Toch is het op dit moment voor veel bedrijven moeilijk om te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Met de nieuwe lockdown teren zij verder in op hun eigen vermogen en kunnen ze niet investeren in nieuwe ontwikkelingen.

Rijk en regio werken sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie intensief met ondernemers  samen om niet alleen uit de crisis te komen, maar vooral om klaar te zijn voor de economie van de toekomst. MKB-ondernemers vormen de basis van onze economie. Ondernemers kunnen nieuwe verdienmodellen ontwikkelen om concurrerend te zijn in de klimaatneutrale, inclusieve en digitale samenleving van de toekomst. Voor onze beroepsbevolking is het nodig om competenties te ontwikkelen om wendbaar en weerbaar te blijven. We werken hierin graag samen met het nieuwe kabinet.

Rijk en regio’s kunnen het verschil maken voor ondernemers en werknemers door:

  • in het centrum van stad  en dorp een mogelijk neerwaartse spiraal van leegstand, verpaupering en ondermijning om te buigen in een opwaartse spiraal naar een binnenstad waar het hart van de samenleving klopt en die aantrekkingskracht heeft op inwoners, bezoekers en ondernemers; het resultaat is dat leegstand vermindert, veiligheid toeneemt en dat ondernemers een eerlijke boterham kunnen verdienen;
  • onbenut talent van werkenden en niet werkenden veel meer te benutten ten gunste van de eigenwaarde van werknemers en de economie; er komt meer mobiliteit tussen tekort- en overschotberoepen; ondernemers kunnen weer ondernemen omdat hun openstaande vacatures gevuld worden met mensen die ontwikkelkracht geven aan hun onderneming;
  • MKB-ondernemers te faciliteren zodat zij concurrerend zijn in de klimaat-neutrale, inclusieve en digitale economie van de (nabije) toekomst; hun aandeel in de nationale innovatie stijgt waardoor zij hun aandeel in de totale werkgelegenheid van 70% kunnen handhaven;

Rijk en regio krijgen dit voor elkaar voor ondernemers en werknemers in de binnensteden als:

  • ministeries in 2022 met gemeenten, samen met hun stakeholders een duurzaam verdienmodel voor binnensteden hebben ontwikkeld, met rijksmiddelen en regionale middelen voor innovaties en ruimtelijk-functionele herstructurering.
  • private en publieke stakeholders in de regio dat zij in 2022 hun nieuwe verdienmodel ontwikkelen en dit afstemmen met hun regiogemeenten.

Rijk en regio krijgen dit voor elkaar voor ondernemers en werknemers op de arbeidsmarkt als:

  • ministeries in 2022 een verbeterd Rijk-regio arrangement realiseren waarin budget ontschot en opgavegericht wordt ingezet; de tijdelijke regeling crisisdienstverlening (RMT’s) en de Regio Deals kunnen hiervoor als basis dienen; de ministeries maken de stap van een incidentele naar een structurele financiering;
  • werkgevers en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en gemeenten in 2022 een regionale aanpak hebben ontwikkeld om te komen tot een wendbare en weerbare beroepsbevolking;

Rijk en regio krijgen dit voor elkaar voor innoverende MKB-ondernemers als:

  • ministeries in 2022 met steden, die met hun stakeholders een regionale MKB-ondersteuningsinfrastructuur hebben ontwikkeld, in de regio gaan samenwerken in een regiodeal met daarin de gebundelde inzet van bestaande rijks- en regionale middelen voor MKB-ondersteuning;
  • stakeholders in de regio dat in 2022 banken, accountants, financiers, triple helix organisaties, experts op het gebied van duurzaamheid, impact-ondernemen, digitalisering en gemeenten een MKB-ondersteuningsinfrastructuur bouwen en dit afstemmen met hun regiogemeenten.