Het zijn bijzondere tijden waarbij het eens te meer duidelijk wordt hoe belangrijk onze gezondheid en de zorg voor onze naasten is. Met het afblazen van de Bestuurlijke Netwerkdag  op 19 maart jongstleden, misten we ook een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. De werkzaamheden van de commissie Bos gaan door en daarmee ook de vraag om te reageren vóór 1 april. Hoe nu verder?

Alternatief

De trekkers van de G40-themagroepen ZJO en WWZ hebben gezamenlijk een reactie opgesteld. Daarnaast heeft ook de VNG een eerste reactie opgesteld, gebaseerd op gesprekken met bestuurders in VNG-verband die in februari plaatsvonden. In overleg met de VNG en de commissie Bos hebben we afgesproken dat de VNG de reactie van de G40 meeneemt in hun reactie, evenals de reactie van de G4.

Investeer in driehoek gemeenten, zorgverzekeraars en woningcorporaties

De essentie van onze reactie is dat we het advies in haar urgentie en breedte ondersteunen en aanvullend een paar aanscherpingen mee willen geven. Deze hebben vooral betrekking op de minder vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgverzekeraars en de randvoorwaarden voor deze partijen om hun rol in deze samenwerking goed te kunnen vervullen. Het gaat onder meer om voldoende investeringscapaciteit voor woningcorporaties, een heldere positie/rol voor wijkverpleging, duidelijkheid wie verantwoordelijkheid draagt voor ontmoetingsruimten in woonzorgvoorzieningen en wie verantwoordelijkheid draagt voor de woon’tussen’voorzieningen. Maar ook meer aandacht voor de relatie met een toegankelijke en gezonde leefomgeving vinden we van belang.

Tot slot is van cruciaal belang waar  we de ‘knip’ tussen Wmo en Wlz leggen. Het G40stedennetwerk pleit ervoor dat vanuit het perspectief van behoeften van ouderen zelf te doen. Juist op dat punt constateren we dat voor gemeenten onderling en tussen gemeenten en de commissie Bos een verdiepend gesprek nog op zijn plaats is.

Vervolg

Na akkoord bij de VNG op 30 maart zal de gebundelde reactie van VNG/G40/G4 worden doorgezonden naar de commissie Toekomst zorg thuiswonenden ouderen. Onderdeel van deze reactie is het voorstel  dat een delegatie bestuurders graag nog in gesprek gaat met de commissie, alvorens zij met haar advies 2.0 naar buiten komt